Zákon o živnostenských úřadech

§ (1-9)

Zákon o živnostenských úřadech - č. 570/1991 Sb.

570/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. prosince 1991

o živnostenských úřadech

Změna: 286/1995 Sb.
Změna: 132/2000 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 284/2004 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
Živnostenské úřady

Živnostenskými úřady jsou
a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, 1) a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, 2)

b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů, 3) a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy, 4)

c) Živnostenský úřad České republiky.

§ 2
Obecní živnostenský úřad

(1) Obecní živnostenský úřad
a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb. , o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení, 5) týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,

c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,

d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

§ 3
Krajský živnostenský úřad

(1) Krajský živnostenský úřad
a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,

b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů 6) ve svém správním obvodu,

c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,

f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.

§ 4

zrušen

§ 5

Živnostenský úřad České republiky

(1) Živnostenský úřad České republiky
a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,

b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,

c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,

d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů, 6)

e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,

f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,

g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,

h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou oprávněni požadovat potřebné doklady, údaje a písemná nebo ústní vysvětlení týkající se předmětu jejich činnosti v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem.

(2) Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do živnostenských úřadů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti. Porušením povinnosti mlčenlivosti není plnění povinností vůči příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu. 7)

(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.

§ 7

Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.

§ 8

Zrušují se:

1. zákon České národní rady č. 127/1990 Sb ., o některých opatřeních souvisejících s vydáním zákona o soukromém podnikání;

2. zákon České národní rady č. 127/1981 Sb. , o vnitřním obchodě, ve znění zákona České národní rady č. 116/1988 Sb. , kterým se mění a doplňuje zákon o vnitřním obchodě , zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 200/1990 Sb. ;

3. vyhláška ministerstva obchodu ČSR č. 93/1982 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb. , o vnitřním obchodě, ve znění vyhlášky ministerstva obchodu a cestovního ruchu ČSR č. 138/1988 Sb . a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.

§ 9

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.

Burešová v.r.
Pithart v.r.

____________________

1) § 66 zákona č. 128/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 314/2002 Sb. , o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.

2) § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb. , o hlavním městě Praze.

3) § 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb. , o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

4) § 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb. , ve znění zákona č. 145/2001 Sb.

5) § 126 zákona č. 50/1976 Sb. , o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 71/1967 Sb. , o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 61/1996 Sb. , o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582