Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)


109/2002 Sb.
ZÁKON
ze dne 5. února 2002
o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských
zařízeních a o změně dalších zákonů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
VÝKON ÚSTAVNÍ VÝCHOVY NEBO OCHRANNÉ VÝCHOVY VE ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍCH A PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel a působnost školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro
preventivně výchovnou péči
(1) Ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy (dále jen
"zařízení") a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči musí být zajištěno základní
právo každého dítěte na výchovu a vzdělávání v návaznosti na ústavní principy a mezinárodní
smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána, vytvářeny
podmínky podporující sebedůvěru dítěte, rozvíjející citovou stránku jeho osobnosti a umožňující
aktivní účast dítěte ve společnosti. S dítětem musí být zacházeno v zájmu plného a harmonického
rozvoje jeho osobnosti s ohledem na potřeby osoby jeho věku.
(2) Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě, a to zpravidla ve věku od 3 do 18 let
1)
, případně
zletilé osobě do 19 let (dále jen "dítě"), na základě rozhodnutí soudu o ústavní výchově nebo
ochranné výchově nebo o předběžném opatření náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého
vývoje, řádné výchovy a vzdělávání.
(3) Účelem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči je předcházet vzniku a rozvoji
negativních projevů chování dítěte nebo narušení jeho zdravého vývoje, zmírňovat nebo
odstraňovat příčiny nebo důsledky již vzniklých poruch chování a přispívat ke zdravému
osobnostnímu vývoji dítěte.
------------------------------------------------------------------
1)
Občanský zákoník.

HLAVA II
ZAŘÍZENÍ
§ 2
(1) Zařízeními jsou:
a) diagnostický ústav,
b) dětský domov,
c) dětský domov se školou,
d) výchovný ústav.
(2) Školským zařízením pro preventivně výchovnou péči je středisko výchovné péče (dále jen
"středisko").
(3) Zařízení poskytují péči jinak poskytovanou rodiči nebo jinými osobami, kterým bylo dítě
svěřeno do výchovy rozhodnutím příslušného orgánu, (dále jen "osoby odpovědné za výchovu")
dětem s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou.
(4) Zařízení poskytují péči podle odstavce 3 rovněž dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné
opatření.
2)
(5) Zařízení poskytují péči rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky
stanovené zvláštním zákonem.
3)
Za tímto účelem se zřizuje zařízení, které může v sobě
zahrnovat všechny druhy uvedené v odstavci 1. Není-li zřízení zařízení podle předchozí věty z
provozních nebo jiných důvodů možné, zřizují se pro děti podle věty prvé samostatná oddělení v
rámci jednotlivých druhů zařízení podle odstavce 1.
(6) Zařízení, do něhož je dítě umístěno, má právo na výběr lékaře nebo jiného odborného
pracovníka nebo zdravotnického zařízení.
(7) Zařízení může poskytovat plné přímé zaopatření
4)
zletilé nezaopatřené osobě po ukončení
výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do
věku 26 let,4) a to za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a zařízením.
(8) Dětem uvedeným v odstavcích 3, 4, 5 a 7 je poskytováno plné přímé zaopatření, a to
a) stravování, ubytování a ošacení,
b) učební potřeby a pomůcky,
c) úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání,
d) úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze
zdravotního pojištění, pokud nebyla péče vyžádána osobami odpovědnými za výchovu,
e) kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých ze zařízení,
f) úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.
(9) Dětem uvedeným v odstavcích 3, 4, 5 a 7 mohou být podle rozhodnutí ředitele dále hrazeny
a) potřeby pro využití volného času a rekreaci,
b) náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost,
c) náklady na soutěžní akce, rekreace,
d) náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.
(10) V rámci péče o děti jsou jim zajišťovány specifické
výchovné a vzdělávací potřeby, a to v odstupňovaném rozsahu pro děti
a) samostatné přiměřeně věku,
b) samostatné vyžadující občasnou kontrolu,
c) vyžadující občasné vedení a stálou kontrolu,
d) nesamostatné vyžadující stálé vedení i kontrolu,
e) vyžadující soustavnou intenzivní individuální péči.
(11) Posouzení dítěte podle odstavce 10 se provede v součinnosti s odborným pracovníkem (§ 8
odst. 2) nejméně jedenkrát v kalendářním roce.
(12) Do zařízení jsou umísťovány i děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami
řeči, popřípadě s více vadami, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova
nebo nařízeno předběžné opatření, pokud stupeň zdravotního postižení neodpovídá jejich umístění
do ústavu sociální péče
5)
nebo do specializovaného zdravotnického zařízení. Pro tyto děti zařízení
zajistí vhodné podmínky úpravou denního režimu a vybavenosti zařízení, jejichž přiměřenost
posoudí příslušný praktický lékař pro děti a dorost, s nímž zařízení uzavřelo smlouvu o poskytování
zdravotní péče,
6)
(dále jen "registrující lékař"). Dále zajistí odpovídající vzdělávací, terapeutický a
sociálně rehabilitační program nebo zabezpečí jejich týdenní pobyt v internátu školy podle typu
jejich postižení a prostřednictvím příslušného zdravotnického zařízení i specializovanou zdravotní
péči.
(13) V zařízeních a střediscích se vytvářejí podmínky pro účast dětí na náboženské výchově, na
náboženských obřadech, popřípadě na dodržování náboženských zvyklostí, a to podle zájmu dítěte
a s ohledem na předchozí rodinnou výchovu a na rozumové schopnosti dítěte.
(14) Podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací činnosti a péče v zařízeních a středisku a o
způsobech uplatňování práv a povinností vymezených tímto zákonem dětem nebo osobám
odpovědným za výchovu, zařízením a středisku stanoví vnitřní řád.
(15) Diagnostickému ústavu poskytují dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné
ústavy, nacházející se v jeho územním obvodu, na jeho žádost potřebné údaje z dokumentace
vedené podle § 34 odst. 1 písm. e), f) a g).
------------------------------------------------------------------
2)
§ 76a občanského soudního řádu.
3)
§ 2 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č.
272/2001 Sb.
4)
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
5)
§ 87 zákona č. 100/1998 Sb., o sociálním zabezpečení.
6)
§ 18 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů.

§ 3
(1) Pro děti se závažnými poruchami chování, které z těchto důvodů nemohou plnit povinnou
školní docházku v jiné škole, zřizovatel zařízení zřizuje školu s odpovídajícími
vzdělávacími programy jako součást zařízení.
(2) Pro děti, které po dokončení povinné školní docházky pro závažné poruchy chování nemohou
být zařazeny do jiné školy poskytující střední vzdělávání, zřizovatel zařízení může jako součást
zařízení zřídit školu poskytující střední nebo střední odborné vzdělání. Pro děti, které nedosáhly
základního vzdělání, zajistí ředitel zařízení příslušný vzdělávací program.
(3) Pro účely vysvědčení používají školy zřizované podle odstavců 1 a 2 tiskopisy a razítko s
uvedením názvu a adresy školy bez uvedení názvu zařízení.

§ 4
(1) Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná
skupina.
(2) Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve výchovném
ústavu. Tvoří ji
a) v diagnostickém ústavu nejméně 4 a nejvíce 6 dětí,
b) ve výchovném ústavu nejméně 5 a nejvíce 8 dětí.
(3) Ve výchovném ústavu lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin. Děti se do
výchovných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.
(4) Rodinná skupina je základní organizační jednotkou v dětském domově a v dětském domově se
školou. Tvoří ji
a) v dětském domově nejméně 6 a nejvíce 8 dětí,
b) v dětském domově se školou nejméně 5 a nejvíce 8 dětí, zpravidla různého věku a pohlaví.
Sourozenci se zařazují do jedné rodinné skupiny; výjimečně je možné zařadit je do
různých rodinných skupin, zejména z výchovných, vzdělávacích nebo zdravotních důvodů.
(5) V dětském domově lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. V dětském domově se
školou lze zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 rodinných skupin. Děti se do rodinných skupin zařazují se
zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.
(6) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") může na žádost ředitele
zařízení v odůvodněných případech udělit výjimku z ustanovení odstavců 2 až 5.

§ 5
Diagnostický ústav
(1) Diagnostický ústav je zařízení, které přijímá děti podle § 2 odst. 3, 4 a 5 a § 7 odst. 1 a na
základě výsledků komplexního vyšetření, zdravotního stavu dětí a volné kapacity
jednotlivých zařízení je umísťuje do dětských domovů, dětských domovů se školou nebo
výchovných ústavů s výjimkou dětí přijatých do diagnostického ústavu na základě § 7 odst. 1. Ve
zvláště odůvodněných případech, vyžaduje-li to zájem dítěte, umisťuje dítě mimo zařízení
do smluvní rodiny.
(2) Diagnostický ústav plní podle potřeb dítěte úkoly
a) diagnostické, spočívající ve vyšetření úrovně dítěte formou pedagogických a psychologických
činností,
b) vzdělávací, v jejichž rámci se zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a
realizují se specifické vzdělávací potřeby v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho věku,
individuálním předpokladům a možnostem,
c) terapeutické, které prostřednictvím pedagogických a psychologických činností směřují k
nápravě poruch v sociálních vztazích a v chování dítěte, d) výchovné a sociální, vztahující se k
osobnosti dítěte, k jeho rodinné situaci a nezbytné sociálně-právní ochraně; podle potřeby
zprostředkovává zdravotní vyšetření dítěte,
e) organizační, související s umísťováním dětí do zařízení v územním obvodu diagnostického
ústavu vymezeném ministerstvem, popřípadě i mimo územní obvod; spolupracuje s
orgánem sociálně-právní ochrany při přípravě jeho návrhu na nařízení předběžného opatření, které
bude vykonáváno v diagnostickém ústavu nebo na návrh diagnostického ústavu v jiném zařízení,
f) koordinační, směřující k prohloubení a sjednocení odborných postupů ostatních zařízení v rámci
územního obvodu diagnostického ústavu, k ověřování jejich účelnosti a ke sjednocení součinnosti s
orgány státní správy a dalšími osobami, zabývajícími se péčí o děti.
(3) Diagnostický ústav na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, terapeutických,
výchovných a sociálních činností, které jsou součástí komplexního vyšetření, zpracovává
komplexní diagnostickou zprávu s návrhem specifických výchovných a vzdělávacích potřeb podle
§ 2 odst. 10, stanovených v zájmu rozvoje osobnosti (dále jen "program rozvoje osobnosti").
(4) Diagnostický ústav písemně sděluje příslušným orgánům sociálně-právní ochrany
7)
na základě
komplexní zprávy nebo na základě poznatků zařízení údaje o dětech vhodných k osvojení nebo ke
svěření do pěstounské péče.
(5) Při přijetí dítěte k pobytu do diagnostického ústavu předkládá orgán sociálně-právní ochrany
nebo osoba odpovědná za výchovu pravomocné rozhodnutí nebo předběžné opatření soudu
nebo písemnou žádost o přijetí, osobní list, rodný list, občanský průkaz nebo v případě cizinců
cestovní pas, jakož i poslední školní vysvědčení nebo výpis z katalogového listu s vyznačením roku
školní docházky. Dále předává průkaz zdravotní pojišťovny, očkovací průkaz a lékařský posudek o
zdravotní způsobilosti k umístění dítěte do diagnostického ústavu ne starší 3 dnů a písemné
vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu dítěte.
(6) Pobyt dítěte v diagnostickém ústavu trvá zpravidla 8 týdnů.
(7) Do dětského domova, dětského domova se školou a výchovného ústavu mohou být děti
umístěny pouze diagnostickým ústavem, v jehož územním obvodu se dětský domov, dětský domov
se školou nebo výchovný ústav nachází. Umístit dítě do některého z uvedených zařízení v územním
obvodu jiného diagnostického ústavu lze po předchozí dohodě diagnostického ústavu, v jehož péči
se dítě nachází, s územně příslušným diagnostickým ústavem a orgánem sociálně-právní ochrany,
který dítě eviduje. Nedojde-li k dohodě, rozhodne o umístění dítěte do příslušného zařízení
ministerstvo na návrh diagnostického ústavu, v jehož péči se dítě nachází, a s přihlédnutím k
vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany, který dítě eviduje.
(8) V odůvodněných případech může diagnostický ústav, který byl požádán o přijetí dítěte bez
závažných poruch chování, umístit dítě do dětského domova nebo dětského domova se školou na
základě osobní dokumentace dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu; to platí i
pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu.
(9) Přemístit dítě do jiného dětského domova, dětského domova se školou nebo výchovného ústavu
může jen diagnostický ústav na základě vlastního podnětu nebo odůvodněné písemné
žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo osob odpovědných za výchovu, nebo dítěte nebo
orgánu sociálně-právní ochrany. Jedná-li se o přemístění mimo územní obvod diagnostického
ústavu, postupuje se podle odstavce 7.
(10) Diagnostický ústav oznámí přijetí nebo přemístění dítěte do 3 pracovních dnů soudu, který ve
věci dítěte rozhodl, okresnímu úřadu příslušnému podle bydliště dítěte a osobě odpovědné
za výchovu.
(11) Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do zařízení
komplexní diagnostickou zprávu s programem rozvoje osobnosti, pravomocné rozhodnutí soudu,
školní dokumentaci včetně posledního vysvědčení a návrhu klasifikace za dobu pobytu v
diagnostickém ústavu, osobní věci dítěte a další dokumentaci podle odstavce 5. Návrh programu
rozvoje osobnosti dítěte zpracovává zařízení v součinnosti s odborným pracovníkem
diagnostického ústavu podle § 8 odst. 2.
(12) Při umístění dítěte bez jeho předchozího pobytu v diagnostickém ústavu předává diagnostický
ústav příslušnému zařízení dokumentaci podle odstavce 5. Současně předává zprávu o dítěti s údaji
rozhodnými pro přidělení finančních prostředků za účelem zajištění specifických výchovných a
vzdělávacích potřeb podle § 2 odst. 10.
(13) Podrobnosti o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování,
přemísťování a propouštění dětí stanoví ministerstvo vyhláškou.
(14) Diagnostický ústav vydá v souladu s tímto zákonem a vyhláškou podle odstavce 13 vnitřní řád,
který schvaluje ministerstvo.
(15) Při umísťování dítěte se dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti osob odpovědných za
výchovu nebo zákonných zástupců, pokud by tím nebyl ohrožen mravní vývoj dítěte.
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 6
(1) Diagnostický ústav poskytuje po dobu nezbytně nutnou péči dětem s nařízenou ústavní
výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou zadrženým na útěku z jiných zařízení, popřípadě z
místa pobytu nebo přechodného ubytování podle § 23 odst. 1 písm. a) až c).
(2) Diagnostický ústav bezodkladně oznámí přijetí dítěte příslušnému zařízení podle odstavce 1,
které je povinno dítě převzít do 3 dnů od oznámení.
(3) Diagnostický ústav poskytuje nezbytnou péči dětem zadrženým na útěku od osob odpovědných
za výchovu, a to na základě rozhodnutí soudu o předběžném opatření.

§ 7
(1) Diagnostický ústav může poskytovat péči též dětem, o jejichž umístění v důsledku jejich poruch
chování požádaly osoby odpovědné za výchovu. Těmto dětem
je poskytována
preventivně výchovná péče podle § 16.
(2) Děti podle odstavce 1 mohou být přijaty v průběhu kalendářního roku tak, aby jejich průměrný
měsíční počet odpovídal nejvýše 10 % kapacity diagnostického ústavu. Výjimky může
udělit ministerstvo.

§ 8
(1) Diagnostický ústav vede evidenci dětí umístěných v zařízeních ve svém územním obvodu a
vede evidenci volných míst v zařízeních ve svém územním obvodu.
(2) Diagnostický ústav zajišťuje podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce, činnost
odborného pracovníka diagnostického ústavu v zařízeních ve svém územním obvodu za účelem
metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče.
(3) Diagnostický ústav vypracovává pro ministerstvo návrhy potřebných změn u zařízení
umístěných ve svém územním obvodu a upozorňuje ministerstvo na situace vyžadující zásah
zřizovatele.
(4) Diagnostický ústav smluvně zajišťuje spolupráci se smluvními rodinami. Prostřednictvím těchto
smluvních rodin jsou zabezpečovány úkoly diagnostického ústavu zejména u dětí, u kterých pobyt
v kolektivu není vhodný. Výběr a přípravu smluvních rodin, způsob spolupráce a kontroly stanoví
diagnostický ústav podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.

§ 9
(1) V diagnostickém ústavu jsou zřizovány nejméně 3 výchovné skupiny pro účely komplexního
vyšetření dětí.
(2) Se souhlasem ministerstva může být v diagnostickém ústavu ustanovena jedna výchovná
skupina pro účely dlouhodobé péče o děti, jimž je nezbytné zajistit dokončení studia,
poskytování psychologických nebo speciálně pedagogických služeb nebo jsou známy jiné
okolnosti, pro něž není děti vhodné přemístit.
(3) Ministerstvo může na žádost ředitele diagnostického ústavu v odůvodněných případech udělit
výjimku z ustanovení odstavců 1 a 2.

§ 10
(1) Diagnostické ústavy nebo výchovné skupiny diagnostických ústavů jsou členěny podle pohlaví
nebo podle věku dítěte.
(2) V diagnostickém ústavu, který není členěn podle pohlaví dítěte, se takto nečlení ani výchovná
skupina ustanovená podle § 4 odst. 2.
(3) Jestliže jsou zařízení rozdělena podle věku dítěte, může diagnostický ústav umístit nebo
přemístit dítě do zařízení již v období 3 měsíců před dosažením příslušného věku.

§ 11
(1) Pro děti, které ukončily povinnou školní docházku, se jako součást diagnostického ústavu
zřizují diagnostické třídy, v nichž je zajišťována příprava dětí na jejich budoucí povolání.
(2) Třída školy a diagnostická třída se naplňuje do 8 dětí.
(3) Výjimky z odstavce 2 může udělit ministerstvo.

§ 12
Dětský domov a dětský domov se školou
Dětský domov
(1) Dětský domov pečuje o děti podle jejich individuálních potřeb. Ve vztahu k dětem plní zejména
úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
(2) Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají
závažné poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského
domova.
(3) Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Do
dětského domova se rovněž umísťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi.

§ 13
Dětský domov se školou
(1) Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti
a) s nařízenou ústavní výchovou,
1. mají-li závažné poruchy chování, nebo
2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo
b) s uloženou ochrannou výchovou,
c) jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), a jejich
děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou.
(2) Dětské domovy se školou se zřizují odděleně pro děti podle odstavce 1. Podle potřeby v nich
mohou být zřízeny rodinné skupiny odděleně v souladu s odstavcem 1.
(3) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo.
(4) Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení
povinné školní docházky.
(5) Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy
zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou
zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou.
(6) Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy
chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je
přeřazeno do výchovného ústavu.

§ 14
Výchovný ústav
(1) Výchovný ústav pečuje o děti starší 15 let se závažnými poruchami chování, u nichž byla
nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova. Ve vztahu k dětem plní zejména
úkoly výchovné, vzdělávací a sociální.
(2) Výchovné ústavy se zřizují odděleně pro děti s nařízenou ústavní výchovou a uloženou
ochrannou výchovou, popřípadě jako výchovný ústav nebo výchovná skupina pro děti podle
odstavců 1 a 3, které jsou nezletilými matkami, a jejich děti, nebo pro děti podle odstavců 1 a 3,
které vyžadují výchovně léčebnou péči.
(3) Do výchovného ústavu může být umístěno i dítě starší 12 let, má-li uloženu ochrannou
výchovu, a v jeho chování se projevují tak závažné poruchy, že nemůže být umístěno v
dětském domově se školou. Výjimečně, v případech zvláště závažných poruch chování, lze do
výchovného ústavu umístit i dítě s nařízenou ústavní výchovou starší 12 let.
(4) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo.

§ 15
(1) Při výchovném ústavu se jako jeho součást zřizuje základní nebo speciální škola.
(2) Při výchovném ústavu může být jako jeho součást zřízena střední škola.

HLAVA III
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE
§ 16
(1) Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb
dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v
sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, osobám
odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům.
(2) Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem nebo diagnostickým ústavem, a to
formou
a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let,
nebo
b) celodenních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, nebo
c) internátních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu; internátní pobyt trvá
zpravidla 8 týdnů.
Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle výsledků
ambulantní péče. Středisko nebo diagnostický ústav se k žádosti podle písmen b) a c)
vyjádří nejpozději do 14 dní od jejího obdržení.
(3) V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb se
dětem poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle § 27 odst. 4 na základě smlouvy mezi
střediskem nebo diagnostickým ústavem a osobou odpovědnou za výchovu.
(4) Výchovná skupina při poskytování celodenní a internátní služby může mít nejméně 6 a nejvíce
8 dětí, a to s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací nebo zdravotní potřeby.

§ 17
Středisko
(1) Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou
pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem
propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších
vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal
důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.
(2) Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu,
pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a
vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při
jejich integraci do společnosti.
(3) Středisko na území své působnosti spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, v
případě dětí se zdravotním postižením i se speciálně pedagogickými centry při poskytování
metodické pomoci předškolním zařízením, školám a školským zařízením, a s orgány, které se
podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.
(4) Středisko zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně
patologických jevů na území své působnosti stanoveném zřizovatelem a koordinuje jeho realizaci v
rámci škol a školských zařízení, jimž rovněž poskytuje metodickou pomoc.
(5) Středisko může poskytovat své služby i za úplatu, jejíž výši a způsob úhrady stanoví vláda
nařízením.

HLAVA IV
PRACOVNÍCI V ZAŘÍZENÍ NEBO VE STŘEDISKU
§ 18
(1) Pedagogickým pracovníkem zařízení nebo střediska se rozumí zaměstnanec, který vykonává
vyučovací, výchovnou, pedagogicko-psychologickou činnost nebo speciálně pedagogickou činnost.
Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo má odbornou a pedagogickou způsobilost
8)
a nebyl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z
evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce, který musí být zařízení nebo středisku předložen
před vznikem pracovněprávního vztahu.
(2) U každého pedagogického pracovníka musí být před vznikem pracovněprávního vztahu zjištěna
psychická způsobilost psychologickým vyšetřením. Způsob provádění psychologického vyšetření
stanoví ministerstvo vyhláškou.
(3) Pedagogičtí pracovníci vzdělávají a vychovávají děti v souladu s cíli výchovy a vzdělávání
stanovenými tímto zákonem a dalšími předpisy.
------------------------------------------------------------------
8)
Vyhláška č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických
pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

§ 19
(1) Nepedagogickým pracovníkem se rozumí zaměstnanec zařízení nebo střediska, který vykonává
jinou činnost než činnost uvedenou v § 18 a splňuje kvalifikační předpoklady a požadavky
stanovené pro výkon povolání zvláštním právním předpisem nebo stanovené zaměstnavatelem.
(2) Nepedagogickým pracovníkem může být ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný
trestný čin. Bezúhonnost se prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce,
který musí být předložen zařízení nebo středisku před vznikem pracovněprávního vztahu.

HLAVA V
PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ UMÍSTĚNÝCH V ZAŘÍZENÍ, ŘEDITELE ZAŘÍZENÍ A
OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA VÝCHOVU
§ 20
Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení
(1) Dítě má právo
a) na zajištění plného přímého zaopatření,
b) na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností,
c) na respektování lidské důstojnosti,
d) na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a
vztazích sourozenců,
e) na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho
schopnostmi, nadáním a potřebami,
f) na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností osob odpovědných za výchovu
usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem,
g) být seznámeno se svými právy a povinnostmi,
h) účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou
zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem,
i) obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a
požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a
právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze
zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez
kontroly jejich obsahu,
j) vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají; názorům dítěte musí
být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti,
9)
k) požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu
sociálně-právní ochrany dětí,
7)
zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu
kraje, a to bez přítomnosti dalších osob,
l) být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat,
m) na informace o stavu svých úspor či pohledávek,
n) na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto
zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv,
o) přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny
v písmenu n),
p) opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud
se jedná o dítě starší 7 let věku.
(2) Dítě má povinnost
a) plnit ustanovení vnitřního řádu,
b) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno,
c) hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo
se do něj nevrátilo,
d) poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech,
e) předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost; doba
úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí
být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány.
(3) Na děti, kterým je poskytována preventivně výchovná péče podle § 16, se vztahují ustanovení
odstavce 1 s výjimkou písmen a) a o) a odstavce 2 s výjimkou písmen c) a d).
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9)
§ 9 občanského zákoníku.

§ 21
Opatření ve výchově
(1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti
a) odňata výhoda udělená podle odstavce 3,
b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním
řádem,
d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního
řádu zařízení,
e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce,
f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých
10)
a
oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v
období následujících 3 měsíců.
(2) Opatření podle odstavce 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce.
(3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti
a) prominuto předchozí opatření podle odstavce 1,
b) udělena věcná nebo finanční odměna,
c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva
nebo přiznána jiná osobní výhoda.
(4) Opatření přijatá podle odstavců 1 až 3 jsou zaznamenávána do osobního spisu dítěte.
Organizační podrobnosti upraví vnitřní řád.
------------------------------------------------------------------
10)
§ 116 občanského zákoníku.

§ 22
(1) V zájmu zklidnění agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu lze dítě starší 12 let v
diagnostickém ústavu, dětském domově se školou nebo výchovném ústavu individuálně umístit do
oddělené místnosti, a to na dobu nejdéle 48 hodin v průběhu 1 měsíce. Dítě lze v jednotlivém
případě umístit do oddělené místnosti nejdéle na 12 hodin nepřetržitě. Účelem je zajistit ochranu
zdraví a bezpečnosti dítěte samotného, ostatních dětí či pracovníků zařízení.
(2) Příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti vydává ředitel zařízení. Po umístění bezodkladně
zajistí lékařské vyšetření zaměřené na zjištění příčin agresivity, na jehož základě registrující lékař
určí potřebu a četnost lékařských kontrol, popřípadě též potřebu psychologického vyšetření. Příkaz
k umístění dítěte je založen do jeho osobního spisu.
(3) Po dobu pobytu dítěte v oddělené místnosti je dítěti poskytována péče odborného
psychologického nebo terapeutického pracovníka, a to v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Mimo
tuto dobu musí být dítěti umožněna odpovídající výchovná, vzdělávací nebo zájmová činnost. Stav
dítěte je sledován pověřeným pracovníkem v minimálně 30 minutových intervalech. Dítě má právo
vzít s sebou do oddělené místnosti předměty pro volnočasové nebo vzdělávací aktivity, kterými
nemůže ohrozit sebe, ostatní děti či pracovníky zařízení.
(4) O průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti je vedena dokumentace, v níž jsou zejména
evidovány
a) poznatky o projevech dítěte významných z hlediska zdravotního, psychologického a speciálně
pedagogického,
b) záznamy o poskytované péči odborného pracovníka a o činnostech a zjištěních pracovníků
pověřených sledováním stavu dítěte,
c) záznamy o provedených vyšetřeních,
d) záznamy o zpětném zapojení dítěte do kolektivu.
(5) Oddělená místnost musí mít
a) plochu nejméně 6 m2 a výšku nejméně 2,5 m,
b) přirozené i umělé osvětlení,
c) přirozené větrání,
d) možnost vytápění,
e) vybavení nezbytným nábytkem a lůžkovinami,
f) oddělené sanitární zařízení.

§ 23
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Práva ředitele zařízení
(1) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí
a) povolit po předchozím písemném souhlasu okresního úřadu dítěti, kterému byla nařízena ústavní
výchova, pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob, a je-li dítě umístěno v zařízení na
základě žádosti osob odpovědných za výchovu, povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen
po předchozím písemném souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu
nebrání vážná překážka; podmínky pobytu dítěte mimo zařízení stanoví zvláštní právní předpis,
11)
b) dovolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu, a to na
základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu okresního úřadu příslušného podle
trvalého pobytu dítěte; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, je oprávněn dát soudu
návrh k jeho podmíněnému umístění mimo zařízení,
c) dovolit dítěti po dokončení povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v
souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem,
d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo pobyt podle písmena b) nebo přechodné ubytování podle
písmena c), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-
li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen; jedná-li se o dítě s uloženou
ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí,
12)
e) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v
případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,
f) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že
zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí,
a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení,
g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši
kapesného stanoveného v § 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný
zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do
osobní dokumentace dítěte,
h) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu podle písmen a), b) a přechodného
ubytování bez dozoru,
i) zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, popřípadě
u osob blízkých, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících 3 měsíců,
j) schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem,
k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti,
l) zastoupit dítě v běžných záležitostech,
m) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech,
n) udělit souhlas dítěti k přijetí návštěv osob neuvedených v § 20 odst. 1 písm. n),
o) rozhodovat o úhradě dalších nákladů podle § 2 odst. 9.
(2) Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické
pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.
------------------------------------------------------------------
11)
§ 30 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb.
12)
§ 85 odst. 6 trestního zákona.

§ 24
Povinnosti ředitele zařízení
(1) Ředitel zařízení je povinen
a) seznámit dítě s jeho právy a povinnostmi,
b) oznámit neprodleně okresnímu úřadu jméno a příjmení dítěte, jsou-li splněny podmínky pro jeho
osvojení nebo pěstounskou péči,
c) předat dítě podle rozhodnutí okresního úřadu do péče budoucího osvojitele nebo pěstouna,
d) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ústavní výchovy, pominuly-li důvody pro její nařízení,
e) dát příslušnému soudu podnět ke zrušení ochranné výchovy, jestliže bylo dosaženo účelu
ochranné výchovy nebo pominuly-li před jejím započetím okolnosti, pro něž byla uložena,
f) předběžně projednat postup podle písmen c) až e) s příslušným okresním úřadem a osobami
odpovědnými za výchovu,
g) podat po předchozím projednání s příslušným okresním úřadem příslušnému soudu podnět k
prodloužení ústavní výchovy nebo podat návrh na prodloužení ochranné výchovy, vyžaduje-li
to zájem dítěte,
h) podávat informace o dítěti osobám odpovědným za výchovu nebo okresním úřadům na jejich
žádost,
i) projednat předem opatření zásadní důležitosti s osobami odpovědnými za výchovu dítěte,
nehrozí-li nebezpečí z prodlení, a bezodkladně je informovat o provedeném opatření; nejsou-
li dosažitelné, navrhnout soudu ustanovení opatrovníka,
j) informovat v zájmu zaručení návaznosti péče příslušný okresní
úřad o nadcházejícím propuštění dítěte ze zařízení, a to v termínu nejméně 6 měsíců před
propuštěním dítěte,
k) umožnit dítěti, které má být propuštěno ze zařízení z důvodu zletilosti, jednání se sociálním
kurátorem,
l) propustit dítě mladší 15 let podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) pouze v doprovodu osob odpovědných
za výchovu, nepožádají-li v této věci písemně o jiný postup,
m) uskutečňovat program rozvoje osobnosti dítěte a záznamy o jeho plnění.
(2) Ředitel zařízení je dále povinen
a) vydávat a měnit vnitřní řád zařízení, a to po jeho schválení ředitelem příslušného diagnostického
ústavu,
b) oznamovat bezodkladně příslušnému diagnostickému ústavu změny v počtech dětí a podstatné
informace o účinnosti uskutečňovaných soudních rozhodnutí o ústavní výchově nebo ochranné
výchově nebo předběžném opatření,
c) oznamovat neprodleně příslušnému diagnostickému ústavu jméno a příjmení dítěte, které bylo
oznámeno okresnímu úřadu podle odstavce 1 písm. b) jako vhodné pro osvojení nebo ke svěření
do pěstounské péče,
d) stanovit výši příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení,
e) vydávat rozhodnutí o úhradě nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky,
hrazené zařízením podle § 2 odst. 8 písm. d),
f) předat dítě mladší 18 let po ukončení jeho pobytu v zařízení osobám odpovědným za výchovu
nebo jiným osobám uvedeným v rozhodnutí, na jehož základě dochází k propuštění dítěte, nedošlo-
li k předání dítěte dříve; současně těmto osobám předá věci, jež jsou ve vlastnictví dítěte,
g) informovat nezaopatřenou osobu o možnosti podat žádost o uzavření smlouvy o prodlouženém
pobytu v zařízení podle § 2 odst. 7.
(3) Ředitel diagnostického ústavu
a) vydá bezodkladně stanoviska k návrhům vnitřních řádů zařízení ve svém územním obvodu,
b) vydává a mění vnitřní řád diagnostického ústavu po předchozím souhlasu ministerstva.
(4) Ředitel zařízení uzavře smlouvu o prodlouženém pobytu v zařízení podle § 2 odst. 7 s
nezaopatřenou osobou, připravuje-li se tato osoba soustavně na budoucí povolání i po dosažení
zletilosti, a to na základě její žádosti.
(5) Ředitel zařízení ukončí pobyt dítěte v zařízení
a) jestliže soud zrušil ústavní výchovu nebo ochrannou výchovu,
b) dosáhne-li zletilosti, pokud v zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
c) dosáhne-li věku 19 let, byla-li mu prodloužena ústavní výchova nebo ochranná výchova, pokud v
zařízení dobrovolně nesetrvá do ukončení přípravy na povolání,
d) jestliže rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní
moci,
e) po uplynutí 3 měsíců od vykonatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím
této doby zahájeno řízení ve věci samé.

§ 25
Na ředitele střediska se práva a povinnosti uvedené v § 23 a 24 vztahují přiměřeně.

§ 26
Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení
(1) Osoby odpovědné za výchovu mají právo
a) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti,
b) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z
prodlení a na informace o provedeném opatření,
c) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě,
d) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě,
e) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle § 23 odst. 1 písm. a) a
b).
(2) Osoby odpovědné za výchovu dětí umísťovaných do zařízení na základě rozhodnutí soudu mají
zejména povinnost
a) hradit příspěvek na úhradu péče poskytované dětem v zařízeních podle § 27, 28, § 29 odst. 3 a §
30,
b) při předání dítěte do určeného zařízení
13)
předat současně dokumentaci uvedenou v § 5 odst. 5,
c) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle § 23 odst. 1 písm. a) a b) a §
24 odst. 5 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup,
d) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení,
e) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho
zdraví a výchovy,
f) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve
výši stanovené v § 31,
g) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou
hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost.
------------------------------------------------------------------
13)
§ 28 zákona č. 359/1999 Sb.

HLAVA VI
ÚHRADA PÉČE, KAPESNÉ, OSOBNÍ DARY A VĚCNÁ POMOC
§ 27
Úhrada péče
(1) Osoby odpovědné za výchovu a děti s vlastními pravidelnými příjmy přispívají příspěvkem na
úhradu péče poskytované dětem v zařízeních (dále jen "příspěvek"). Za příjmy se pro účely tohoto
zákona považují příjmy uvedené v § 6 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění
pozdějších předpisů.
(2) Výše příspěvku na úhradu péče dětem v plném přímém zaopatření v zařízení podle § 2 odst. 8
činí za kalendářní měsíc
a) 1 000 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1 150 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 1 300 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 1 450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku
v případě, že se zařízení vyplácí přídavek na dítě nebo pokud příspěvek hradí dítě podle odstavce 1.
V případě, že se přídavek na dítě zařízení nevyplácí, zvyšuje se příspěvek o součin příslušné částky
podle věku dítěte a koeficientu 0,3.
(3) Výše příspěvku na úhradu péče o děti matek, umístěných v zařízení, činí za kalendářní měsíc 10
% z výše rodičovského příspěvku.
14)
(4) Výše příspěvku na úhradu preventivně výchovné péče podle § 16 se rovná výši nákladů na
stravování určených podle zvláštního právního předpisu a výši nákladů na ubytování,
stanovených zřizovatelem. Úhradu příspěvku na poskytování péče podle § 16 je nutno provést před
přijetím dítěte do diagnostického ústavu nebo do střediska.
(5) Za období kratší než 1 měsíc se výše příspěvku stanoví podle dnů. Denní úhrada nákladů činí
jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc.
(6) Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
------------------------------------------------------------------
14)
§ 32 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 28
(1) Pokud osoby odpovědné za výchovu prokáží potvrzením okresního úřadu, že jejich příjem nebo
příjem jejich rodiny po zaplacení příspěvku stanoveného podle § 27 odst. 2 bude nižší než životní
minimum,
15)
uhradí příspěvek v takové výši, aby jim životní minimum zůstalo zachováno. Pokud
by takto stanovený příspěvek byl nižší než 100 Kč, příspěvek se nehradí.
(2) Osoby odpovědné za výchovu jsou povinny prokázat, zda splňují nároky na snížení nebo
prominutí příspěvku podle odstavce 1, a to jednou za 6 měsíců.
------------------------------------------------------------------
15)
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29
(1) Ze sirotčího důchodu
16)
dítěte oboustranně osiřelého, které nemá jiný příjem, se na úhradu
příspěvku použije nejvýše 30 % příjmů.
(2) Z příjmu dítěte se k úhradě příspěvku použije část příjmů převyšujících 50 % částky určené
podle § 27 odst. 2, platné pro příslušnou věkovou kategorii, a to až do výše určené podle § 27 odst.
2.
(3) Rozdíl mezi částkou určenou pro úhradu příspěvku z příjmu dětí podle odstavce 2 a příspěvkem
určeným podle § 27 odst. 2 hradí osoby odpovědné za výchovu.
------------------------------------------------------------------
16)
§ 52 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

§ 30
(1) Příspěvek za kalendářní měsíc se hradí nejpozději do patnáctého dne následujícího měsíce.
Příspěvek náleží zařízení od prvního dne pobytu dítěte v zařízení, pokud bylo dítě k pobytu přijato
v době do 15 hodin.
(2) Za dobu, po kterou je dítě se souhlasem zařízení u osob odpovědných za výchovu nebo ve
zdravotnickém zařízení déle než 2 po sobě jdoucí dny, snižuje se příspěvek za kalendářní
měsíc určený podle § 27 o příslušný počet denních částek včetně částky za den, v němž započne
pobyt do 15 hodin, a za den, v němž dítě ukončí pobyt v době po 15 hodině.
(3) Za dobu, po kterou je dítě na útěku ze zařízení, snižuje se výše příspěvku, určená podle § 27, o
50 % za každý celý den.
(4) Příspěvek se nehradí za dobu, po kterou je dítě ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí
svobody.
(5) Zařízení provede vyúčtování přeplatků a nedoplatků do patnáctého dne měsíce následujícího po
provedení úhrady příspěvku podle odstavce 1. Výsledky vyúčtování za uplynulé čtvrtletí písemně
oznámí zařízení osobě, která příspěvek hradí.

§ 31
Kapesné, osobní dary a věcná pomoc
(1) Nezaopatřeným dětem, kterým se poskytuje plné přímé zaopatření, náleží po dobu pobytu v
zařízení kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvíce
a) 45 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 105 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku,
c) 180 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku,
d) 270 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku, nejméně však dvě třetiny částky
vypočtené podle písmen a) až d).
(2) Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení.
Denní výše kapesného činí jednu třicetinu měsíční výše kapesného. Vypočtená celková částka se
zaokrouhlí na desetikoruny směrem nahoru.
(3) Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku ze zařízení nebo je ve výkonu vazby
nebo ve výkonu trestu odnětí svobody.
(4) Kapesné se v rámci limitů stanovených v odstavci 1 rozlišuje v jednotlivých případech podle
výchovných hledisek stanovených vnitřním řádem zařízení.

§ 32
(1) Dítěti, jemuž náleží plné přímé zaopatření, poskytuje zařízení osobní dary k narozeninám, k
úspěšnému ukončení studia a k jiným obvyklým příležitostem, a to až do celkové výše odpovídající
částce uvedené v § 27 odst. 2.
(2) Osobní dar podle odstavce 1 lze poskytnout též formou peněžitého příspěvku.
(3) Osobní dary se podle odstavce 1 poskytují dětem podle věku dítěte, výchovných hledisek
stanovených vnitřním řádem zařízení a délky pobytu dítěte v zařízení v průběhu kalendářního roku.

§ 33
Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází ze zařízení, se podle skutečné potřeby v době
propouštění a podle hledisek stanovených vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo
jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše 15 000 Kč. Toto ustanovení se nevztahuje na
děti v preventivně výchovné péči. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany
poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce, následující 2 roky po opuštění zařízení
je dítěti zajišťována pomoc při řešení tíživých životních situací.

HLAVA VII
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 34
Povinná dokumentace
(1) Zařízení vedou tuto dokumentaci:
a) vnitřní řád zařízení obsahující zejména pravidla pro hodnocení a odměňování dětí, práva a
povinnosti dětí, osob odpovědných za výchovu a pracovníků zařízení, denní a týdenní
program, pravidla pro organizaci návštěv, zdravotního ošetření a pro přijímání, přemísťování a
propouštění dětí, pravidla dětské spolusprávy a u diagnostických ústavů provoz
záchytného pracoviště,
b) roční plán výchovně vzdělávací činnosti,
c) týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti,
d) jednací protokol,
e) osobní dokumentaci dětí včetně záznamů o stavu dětí vedených odbornými pracovníky zařízení a
programu rozvoje osobnosti a písemných žádostí osob odpovědných za výchovu o povolení pobytu
podle § 23 odst. 1 písm. a) a b),
f) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti,
g) dokumentaci o umístění a průběhu pobytu dítěte zadrženého na útěku,
h) knihu denní evidence zařízení,
i) knihu úředních návštěv,
j) knihu ostatních návštěv, včetně evidence návštěv osob odpovědných za výchovu.
(2) Střediska vedou dokumentaci podle odstavce 1 s výjimkou písmen b), f) a g).

§ 35
Sankce a kontrola
(1) Ministerstvo může uložit řediteli zařízení, řediteli střediska nebo osobě odpovědné za výchovu
za porušení ustanovení tohoto zákona pokutu až do výše 50 000 Kč.
(2) Řízení o uložení pokuty podle odstavce 1 lze zahájit ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy se
ministerstvo dozvědělo o porušení povinností, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k
porušení povinností došlo. Pokutu nelze uložit, uplynulo-li od porušení povinnosti 5 let.
(3) Při ukládání pokuty podle odstavce 1 se přihlíží zejména k závažnosti porušení, k míře zavinění
a k okolnostem, za nichž k porušení povinnosti došlo.
(4) Pokutu podle odstavce 1 nelze uložit, byla-li již za toto porušení povinností pokuta uložena
jiným orgánem.
(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu. Při ukládání, vybírání a vymáhání se postupuje podle
zvláštního právního předpisu.
17)
(6) Ministerstvo provádí kontrolu nad dodržováním ustanovení tohoto zákona.
(7) Ustanoveními odstavců 1 až 6 není dotčena působnost České školní inspekce vůči zařízením
nebo střediskům.
------------------------------------------------------------------
17)
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

§ 36
Správní řád
18)
se nevztahuje na rozhodování podle § 5 odst. 1.
------------------------------------------------------------------
18)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

§ 37
(1) V zařízeních je nepřetržitý celoroční provoz.
(2) Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu
ministerstva a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči o děti je povinen zajistit
zřizovatel zařízení.

§ 38
Do zařízení nebo střediska se nepřijímají děti,
a) které trpí nemocí v akutním stadiu, včetně akutní intoxikace, vyžadující podle stanoviska lékaře
odbornou zdravotní péči,
b) které jsou bacilonosiči, nebo
c) kterým bylo uloženo karanténní opatření.

§ 39
Dozor státního zastupitelství
(1) Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v
zařízeních provádí pověřený státní zástupce státního zastupitelství, v jehož obvodu se zařízení
nachází.
(2) Při výkonu dozoru je státní zástupce oprávněn
a) vstupovat v kteroukoliv dobu do zařízení,
b) nahlížet do povinné dokumentace vedené zařízením,
c) podávat soudu návrh na zrušení nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy,
popřípadě podávat návrh na uložení ochranné výchovy dětem umístěným v zařízení na základě
nařízené ústavní výchovy,
d) prověřovat, zda rozhodnutí a postupy ředitele zařízení odpovídají zákonům a jiným právním
předpisům,
e) vydávat příkazy k dodržování předpisů platných pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy,
f) nařídit, aby dítě, které je v zařízení nezákonně, bylo po oznámení orgánu sociálně-právní ochrany
bezodkladně propuštěno.
(3) Zařízení je povinno příkazy státního zástupce podle odstavce 2 bez odkladu provést.
(4) Dozorem státního zastupitelství podle tohoto paragrafu není dotčena působnost okresních úřadů
ve věcech sociálně-právní ochrany dětí podle zvláštního právního předpisu.
7)
------------------------------------------------------------------
7)
Zákon č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 40
Pojištění
Zařízení nebo středisko může uzavřít pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na
věcech, životě a zdraví dětí a svých zaměstnanců.

§ 41
Zmocňovací ustanovení
(1) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) územní obvody diagnostických ústavů,
b) podrobnosti o organizačním postupu diagnostického ústavu při přijímání, umísťování,
přemísťování a propouštění dětí,
c) vzorový vnitřní řád pro zařízení a střediska,
d) podrobnosti organizačního zabezpečení pobytu dětí zadržených na útěku v diagnostickém ústavu
podle § 6,
e) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování dětí se zdravotním postižením podle § 2
odst. 12, nezletilých matek a jejich dětí a dětí vyžadujících výchovně léčebný režim v důsledku
jejich neurologického poškození (psychického onemocnění),
f) podrobnosti organizačního zabezpečení umísťování a pobytu dětí uvedených v § 2 odst. 5,
g) podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích,
h) podrobnosti o provádění psychologického vyšetření podle § 18 odst. 2,
i) změnu výše částek uvedených v § 27 odst. 2 až 4, § 31 odst. 1, § 32 odst. 1 a v § 33 v závislosti
na změně koeficientu úhrnného indexu spotřebitelských cen, zjištěného Českým statistickým
úřadem, pokud změna hodnoty koeficientu přesáhne 5 %.
(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou podrobnosti pro výběr a přípravu
smluvních rodin, podrobnosti způsobu spolupráce a kontroly těchto smluvních rodin
s diagnostickým ústavem.

§ 42
Přechodná ustanovení
(1) Dětské domovy internátního typu, dětské domovy se speciálními školami, dětské výchovné
ústavy, zvláštní školy internátní, pomocné školy internátní a výchovné ústavy, v nichž
je vykonávána ústavní výchova nebo ochranná výchova, zřízené podle dosavadních předpisů se
považují za zařízení podle tohoto zákona, jestliže ve lhůtě do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona podá zřizovatel ministerstvu žádost o změnu zařazení zařízení podle tohoto zákona.
(2) Počty dětí ve výchovných skupinách a rodinných skupinách podle tohoto zákona se upraví do
24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popřípadě s více vadami, u
nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, umístěné podle dosavadních
předpisů ve speciálních školách internátních budou do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona
převedeny do odpovídajícího zařízení podle tohoto zákona, pokud stupeň jejich zdravotního stavu
nevyžaduje umístění v ústavu sociální péče nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení (§ 2
odst. 12).
(4) Pedagogičtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci zařízení nebo střediska podle dosavadních
předpisů, jsou povinni do 2 let od účinnosti tohoto zákona předložit zařízení nebo
středisku výsledky psychologického vyšetření psychické způsobilosti podle § 18 odst. 2.

§ 43
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Nařízení vlády č. 176/1996 Sb., kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované
mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo
preventivní péče.
2. Vyhláška č. 64/1981 Sb., o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné
výchovy.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
§ 44
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., zákona č. 234/1992 Sb., nálezu
Ústavního soudu č. 72/1995 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb. a zákona
č. 301/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 46 odst. 1 větě první se za slova "ústavní výchovu" vkládají slova "nebo dítě svěřit do péče
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí)" a ve větě druhé se za slova "ústavní výchovu" vkládají slova "nebo dítě svěřit do
péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc".
2. V § 46 odst. 2 větě první se za slovo "péčí" vkládají slova "nebo rodinnou péčí v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc".

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
§ 45
V zákoně č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 31/1984 Sb., zákona č.
390/1991 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 19/2000 Sb. a zákona
č. 132/2000 Sb., se § 23 až 31a zrušují.
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
§ 46
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.
Klaus v. r.
Zeman v. r.Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582