Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 42
Přechodná ustanovení
(1) Dětské domovy internátního typu, dětské domovy se speciálními školami, dětské výchovné
ústavy, zvláštní školy internátní, pomocné školy internátní a výchovné ústavy, v nichž
je vykonávána ústavní výchova nebo ochranná výchova, zřízené podle dosavadních předpisů se
považují za zařízení podle tohoto zákona, jestliže ve lhůtě do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto
zákona podá zřizovatel ministerstvu žádost o změnu zařazení zařízení podle tohoto zákona.
(2) Počty dětí ve výchovných skupinách a rodinných skupinách podle tohoto zákona se upraví do
24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona.
(3) Děti s mentálním, tělesným, smyslovým postižením, s vadami řeči, popřípadě s více vadami, u
nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, umístěné podle dosavadních
předpisů ve speciálních školách internátních budou do 24 měsíců od nabytí účinnosti tohoto zákona
převedeny do odpovídajícího zařízení podle tohoto zákona, pokud stupeň jejich zdravotního stavu
nevyžaduje umístění v ústavu sociální péče nebo ve specializovaném zdravotnickém zařízení (§ 2
odst. 12).
(4) Pedagogičtí pracovníci, kteří jsou zaměstnanci zařízení nebo střediska podle dosavadních
předpisů, jsou povinni do 2 let od účinnosti tohoto zákona předložit zařízení nebo
středisku výsledky psychologického vyšetření psychické způsobilosti podle § 18 odst. 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582