Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 23
Práva a povinnosti ředitele zařízení
Práva ředitele zařízení
(1) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí
a) povolit po předchozím písemném souhlasu okresního úřadu dítěti, kterému byla nařízena ústavní
výchova, pobyt u rodičů, popřípadě u jiných fyzických osob, a je-li dítě umístěno v zařízení na
základě žádosti osob odpovědných za výchovu, povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen
po předchozím písemném souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu
nebrání vážná překážka; podmínky pobytu dítěte mimo zařízení stanoví zvláštní právní předpis,
11)
b) dovolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu, a to na
základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu okresního úřadu příslušného podle
trvalého pobytu dítěte; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, je oprávněn dát soudu
návrh k jeho podmíněnému umístění mimo zařízení,
c) dovolit dítěti po dokončení povinné školní docházky přechodné ubytování mimo zařízení v
souvislosti s jeho studiem nebo pracovním poměrem,
d) zrušit pobyt podle písmena a) nebo pobyt podle písmena b) nebo přechodné ubytování podle
písmena c), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-
li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení povolen; jedná-li se o dítě s uloženou
ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí,
12)
e) zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v
případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí,
f) být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že
zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí,
a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení,
g) převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši
kapesného stanoveného v § 31 a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí; písemný
zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do
osobní dokumentace dítěte,
h) povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu podle písmen a), b) a přechodného
ubytování bez dozoru,
i) zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, popřípadě
u osob blízkých, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících 3 měsíců,
j) schvalovat opatření ve výchově podle § 21 navržená příslušným pedagogickým pracovníkem,
k) dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti,
l) zastoupit dítě v běžných záležitostech,
m) žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech,
n) udělit souhlas dítěti k přijetí návštěv osob neuvedených v § 20 odst. 1 písm. n),
o) rozhodovat o úhradě dalších nákladů podle § 2 odst. 9.
(2) Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické
pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.
------------------------------------------------------------------
11)
§ 30 zákona č. 359/1999 Sb., ve znění zákona č. 272/2001 Sb.
12)
§ 85 odst. 6 trestního zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582