Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 22
(1) V zájmu zklidnění agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu lze dítě starší 12 let v
diagnostickém ústavu, dětském domově se školou nebo výchovném ústavu individuálně umístit do
oddělené místnosti, a to na dobu nejdéle 48 hodin v průběhu 1 měsíce. Dítě lze v jednotlivém
případě umístit do oddělené místnosti nejdéle na 12 hodin nepřetržitě. Účelem je zajistit ochranu
zdraví a bezpečnosti dítěte samotného, ostatních dětí či pracovníků zařízení.
(2) Příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti vydává ředitel zařízení. Po umístění bezodkladně
zajistí lékařské vyšetření zaměřené na zjištění příčin agresivity, na jehož základě registrující lékař
určí potřebu a četnost lékařských kontrol, popřípadě též potřebu psychologického vyšetření. Příkaz
k umístění dítěte je založen do jeho osobního spisu.
(3) Po dobu pobytu dítěte v oddělené místnosti je dítěti poskytována péče odborného
psychologického nebo terapeutického pracovníka, a to v rozsahu nejméně 6 hodin denně. Mimo
tuto dobu musí být dítěti umožněna odpovídající výchovná, vzdělávací nebo zájmová činnost. Stav
dítěte je sledován pověřeným pracovníkem v minimálně 30 minutových intervalech. Dítě má právo
vzít s sebou do oddělené místnosti předměty pro volnočasové nebo vzdělávací aktivity, kterými
nemůže ohrozit sebe, ostatní děti či pracovníky zařízení.
(4) O průběhu pobytu dítěte v oddělené místnosti je vedena dokumentace, v níž jsou zejména
evidovány
a) poznatky o projevech dítěte významných z hlediska zdravotního, psychologického a speciálně
pedagogického,
b) záznamy o poskytované péči odborného pracovníka a o činnostech a zjištěních pracovníků
pověřených sledováním stavu dítěte,
c) záznamy o provedených vyšetřeních,
d) záznamy o zpětném zapojení dítěte do kolektivu.
(5) Oddělená místnost musí mít
a) plochu nejméně 6 m2 a výšku nejméně 2,5 m,
b) přirozené i umělé osvětlení,
c) přirozené větrání,
d) možnost vytápění,
e) vybavení nezbytným nábytkem a lůžkovinami,
f) oddělené sanitární zařízení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582