Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 17
Středisko
(1) Středisko poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a psychologickou
pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem
propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Tato péče je zaměřena na
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších
vážnějších výchovných poruch a negativních jevů v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nenastal
důvod k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy.
(2) Středisko poskytuje konzultace, odborné informace a pomoc osobám odpovědným za výchovu,
pedagogickým pracovníkům předškolních zařízení, škol a školských zařízení v oblasti výchovy a
vzdělávání dětí s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a při
jejich integraci do společnosti.
(3) Středisko na území své působnosti spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradnami, v
případě dětí se zdravotním postižením i se speciálně pedagogickými centry při poskytování
metodické pomoci předškolním zařízením, školám a školským zařízením, a s orgány, které se
podílejí na prevenci sociálně patologických jevů a drogových závislostí.
(4) Středisko zpracovává plán aktivit prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně
patologických jevů na území své působnosti stanoveném zřizovatelem a koordinuje jeho realizaci v
rámci škol a školských zařízení, jimž rovněž poskytuje metodickou pomoc.
(5) Středisko může poskytovat své služby i za úplatu, jejíž výši a způsob úhrady stanoví vláda
nařízením.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582