Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

HLAVA III
PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ PÉČE
§ 16
(1) Preventivně výchovná péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb
dětem s rizikem poruch chování či s již rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v
sociálním vývoji, u nichž není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, osobám
odpovědným za výchovu a pedagogickým pracovníkům.
(2) Preventivně výchovná péče je poskytována střediskem nebo diagnostickým ústavem, a to
formou
a) ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let,
nebo
b) celodenních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, nebo
c) internátních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu; internátní pobyt trvá
zpravidla 8 týdnů.
Služby uvedené pod písmeny b) a c) jsou poskytovány pouze po doporučení podle výsledků
ambulantní péče. Středisko nebo diagnostický ústav se k žádosti podle písmen b) a c)
vyjádří nejpozději do 14 dní od jejího obdržení.
(3) V rámci preventivně výchovné péče formou celodenních služeb nebo internátních služeb se
dětem poskytuje stravování a ubytování, a to za úplatu podle § 27 odst. 4 na základě smlouvy mezi
střediskem nebo diagnostickým ústavem a osobou odpovědnou za výchovu.
(4) Výchovná skupina při poskytování celodenní a internátní služby může mít nejméně 6 a nejvíce
8 dětí, a to s ohledem na jejich výchovné, vzdělávací nebo zdravotní potřeby.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582