Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

§ (1-45)

§ 13
Dětský domov se školou
(1) Účelem dětského domova se školou je zajišťovat péči o děti
a) s nařízenou ústavní výchovou,
1. mají-li závažné poruchy chování, nebo
2. které pro svou přechodnou nebo trvalou duševní poruchu vyžadují výchovně léčebnou péči, nebo
b) s uloženou ochrannou výchovou,
c) jsou-li nezletilými matkami a splňují podmínky stanovené v písmenu a) nebo b), a jejich
děti, které nemohou být vzdělávány ve škole, jež není součástí dětského domova se školou.
(2) Dětské domovy se školou se zřizují odděleně pro děti podle odstavce 1. Podle potřeby v nich
mohou být zřízeny rodinné skupiny odděleně v souladu s odstavcem 1.
(3) Výjimky z ustanovení odstavce 2 může udělit ministerstvo.
(4) Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení
povinné školní docházky.
(5) Pokud v průběhu povinné školní docházky pominuly důvody pro zařazení dítěte do školy
zřízené při dětském domově, je dítě na základě žádosti ředitele dětského domova se školou
zařazeno do školy, která není součástí dětského domova se školou.
(6) Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy
chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je
přeřazeno do výchovného ústavu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz




Vzory smluv



Podmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582