Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 9

Ministerstvo vnitra

(1) Ministerstvo vnitra je ústředním správním úřadem na úseku voleb do Evropského parlamentu na území České republiky, který pro účely voleb do Evropského parlamentu plní rovněž úlohu komunikační centrály pro vzájemnou výměnu informací s jinými členskými státy.

(2) Ministerstvo vnitra

a)
metodicky řídí a kontroluje organizační a technickou přípravu, průběh a provedení voleb do Evropského parlamentu na území České republiky,

b)
projednává a registruje kandidátní listiny,

c)
informuje prostřednictvím krajských úřadů starosty o registraci kandidátních listin a poskytuje jim adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány,

d)
přijímá od obcí z jiných členských států informace o voličích, kteří jsou vedeni na území České republiky v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) a kteří projevili vůli hlasovat nebo kandidovat v těchto obcích v jiném členském státě,

e)
plní úkoly při odstraňování duplicit mezi zvláštními seznamy voličů vedenými zastupitelskými úřady a stálým seznamem voličů podle zvláštního právního předpisu,8)

f)
poskytuje prostřednictvím krajských úřadů obecním úřadům seznam komunikačních centrál jiných členských států,

g)
řeší stížnosti na organizačně technické zabezpečení voleb na úrovni krajů poté, co se stěžovatel neúspěšně domáhal nápravy u krajského úřadu,

h)
poskytuje obecním úřadům informace z evidence obyvatel9) pro účel sestavení a vedení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky,

i)
ve spolupráci s Českým statistickým úřadem zajišťuje v průběhu voleb do Evropského parlamentu provoz jednotného systému telekomunikačního spojení na území České republiky,

j)
zajišťuje tisk volebních materiálů a hlasovacích lístků,

k)
archivuje volební dokumentaci,

l)
plní další úkoly podle tohoto zákona.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582