Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

§ 73

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

v z. Kasal v. r.

Špidla v. r.

1)
§ 26 odst. 1 až 5 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.
2)
§ 11 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
3)
§ 9 odst. 4 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 548/1991 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.
4)
§ 10 a 855 občanského zákoníku.
5)
§ 64 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
6)
§ 8 odst. 2 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb.
§ 9 odst. 2 písm. g) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
§ 11 odst. 1 písm. i) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.
7)
Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
8)
§ 6 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 204/2000 Sb. a zákona č. 37/2002 Sb.
9)
Zákon č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
10)
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
11)
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
12)
§ 14 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 322/1996 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.
13)
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.
14)
Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.
15)
§ 4 zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby.
§ 5 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů.
16)
§ 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
17)
§ 5 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech).
18)
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
19)
§ 3 zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon).
20)
Vyhláška č. 18/1991 Sb., o jiných úkonech v obecném zájmu.
21)
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
22)
§ 63 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.
23)
Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 171/2002 Sb. a zákona č. 230/2002 Sb. Zákon č. 491/2001 Sb., ve znění zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb. Zákon č. 130/2000 Sb., ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 37/2002 Sb., zákona č. 230/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582