Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA XI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZMOCŇOVACÍ

§ 64

(1) Konají-li se volby do Evropského parlamentu v týž den s jiným druhem voleb,

a)
okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona plní úkoly okrskových volebních komisí pro všechny druhy voleb,

b)
upozorní starosta v oznámení podle § 32 na zvláštnosti hlasování při souběhu voleb a zároveň se informace vyvěsí ve volební místnosti včetně prostorů určených pro úpravu hlasovacích lístků,

c)
zajistí obecní úřad, aby ve všech volebních místnostech v jeho správním obvodu byly nejméně 2volební schránky a 2 přenosné volební schránky tak, aby hlasy odevzdané pro volby do Evropského parlamentu a hlasy odevzdané pro ostatní druhy voleb byly odděleny, a na těchto volebních schránkách zřetelně vyznačí, pro který druh voleb jsou určeny,

d)
okrsková volební komise sečte po ukončení hlasování hlasy z volebních schránek určených pro jiné druhy voleb než pro volby do Evropského parlamentu postupem daným zvláštním právním předpisem;23) poté postupuje podle hlavy VI tohoto zákona.


(2) K ukončení činnosti okrskové volební komise může v tomto případě dojít až tehdy, jsou-li splněny úkoly okrskové volební komise pro všechny druhy voleb.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582