Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA VII

VZNIK A ZÁNIK MANDÁTU, NESLUČITELNOST FUNKCÍ
A NASTUPOVÁNÍ NÁHRADNÍKŮ

§ 52

(1) Mandát poslance Evropského parlamentu vzniká zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu.

(2) Mandát poslance Evropského parlamentu zaniká

a)
úmrtím,

b)
ztrátou volitelnosti podle § 6,

c)
uplynutím funkčního období,

d)
vzdáním se mandátu, nebo

e)
vznikem neslučitelnosti funkcí (§ 53).


(3) Zánik mandátu vysloví Státní volební komise usnesením na zasedání, které za tímto účelem nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mandát zanikl, svolá. Toto usnesení Státní volební komise neprodleně zašle tomu, kdo je oprávněn domáhat se proti němu ochrany u soudu (§ 57 odst. 3). Současně toto usnesení vyvěsí na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, kde Státní volební komise sídlí, a uveřejní ho způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za doručené se usnesení považuje třetím dnem ode dne vyvěšení.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582