Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 49

Zápis Státní volební komise a uveřejnění výsledků voleb

(1) Po provedení skrutinia schválí Státní volební komise zápis o výsledku voleb předaný Českým statistickým úřadem. Zápis podepíší členové Státní volební komise; jestliže některý z členů této komise podpis odepře, uvedou se důvody v samostatné příloze k zápisu.

(2) V zápise Státní volební komise se uvede

a)
celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze seznamů pro volby do Evropského parlamentu,

b)
celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,

c)
údaj o počtu odevzdaných úředních obálek,

d)
počet platných hlasů odevzdaných pro každou politickou stranu, politické hnutí a koalici zvlášť,

e)
jména a příjmení kandidátů, kteří byli zvoleni, v členění podle politických stran, politických hnutí a koalic, a kandidátů, kteří se stali náhradníky, spolu s údaji o výsledcích přednostního hlasování.


(3) Státní volební komise vyhlásí a uveřejní celkové výsledky voleb neprodleně po podepsání zápisu o výsledku voleb v denním periodickém tisku19) a zároveň je zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup s uvedením data uveřejnění v denním periodickém tisku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582