Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 38

Přerušení hlasování

(1) Nastanou-li okolnosti, které znemožňují zahájit hlasování, pokračovat v něm nebo je ukončit, může okrsková volební komise odročit zahájení hlasování na pozdější hodinu nebo hlasování přerušit nebo prodloužit dobu hlasování, nejdéle však o 1 hodinu. Okrsková volební komise o takovém opatření vyrozumí způsobem v místě obvyklým voliče, obecní úřad a příslušný krajský úřad.

(2) V případě, že hlasování je přerušeno, uschová okrsková volební komise volební dokumentaci, zapečetí volební schránku a přenosnou volební schránku tak, aby do nich nebylo možno vkládat úřední obálky nebo je z nich vybírat. Při opětovném zahájení hlasování předseda okrskové volební komise za přítomnosti členů okrskové volební komise ověří neporušenost pečetí a sejme je.

(3) Pokud dojde k odročení zahájení hlasování, k přerušení nebo k prodloužení hlasování, musí okrsková volební komise tuto skutečnost uvést v zápise o průběhu a výsledku hlasování společně s důvody, které k odročení zahájení hlasování, k přerušení hlasování nebo k prodloužení hlasování vedly.

(4) Po ukončení hlasování prvního dne voleb postupuje okrsková volební komise podle odstavce 2.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582