Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

HLAVA V

HLASOVÁNÍ

§ 32

Informování voličů

(1) Informaci o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky zveřejní Ministerstvo vnitra 80 dnů přede dnem voleb způsobem umožňujícím dálkový přístup11) v českém jazyce a v pracovních jazycích Evropské unie.

(2) Starosta zveřejní způsobem v místě obvyklým, nejpozději 15 dnů přede dnem voleb, oznámení o době a místě konání voleb v obci. Bylo-li na území obce zřízeno více volebních okrsků, uvede, které části obce náležejí do jednotlivých volebních okrsků, a oznámení zveřejní na území každého z nich. Zároveň starosta uvede v oznámení adresy volebních místností.

(3) Starosta v oznámení podle odstavce 2 rovněž voliče upozorní na povinnost prokázat před hlasováním svoji totožnost a státní občanství a uvede další potřebné údaje nutné k nerušenému průběhu voleb.

(4) V obci, ve které se zřizuje výbor pro národnostní menšiny podle zvláštního právního předpisu,16) se oznámení podle odstavců 2 a 3 vydá i v jazyce příslušné národnostní menšiny.

(5) Občané České republiky v zahraničí jsou o volbách do Evropského parlamentu na území České republiky informováni zastupitelskými úřady podle § 11.

(6) Informace o základních zásadách hlasování do Evropského parlamentu na území České republiky, uvedené ve všech jazycích členských států Evropské unie, poskytne voličům na požádání každý krajský úřad a každý obecní úřad.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582