Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 29

Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby
do Evropského parlamentu

(1) Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu,2) nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

(2) K žádosti podle odstavce 1 musí být přiložena kopie dokladu osvědčující zápis žadatele v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu2) a zároveň čestné prohlášení žadatele, ve kterém uvádí svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl dosud pro volby do Evropského parlamentu veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území České republiky.

(3) Občan jiného členského státu, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zvláštního právního předpisu,14) projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého seznamu14) veden, žádost o přenesení svých údajů z dodatku stálého seznamu14) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. K této své žádosti přiloží čestné prohlášení podle odstavce 2.

(4) Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nejpozději 15 dnů přede dnem voleb informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582