Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 28

Sestavení seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu

(1) Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu obecní úřad sestavuje tak, že do něj ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb zanese

a)
údaje ze stálého seznamu voličů, který vede podle zvláštního právního předpisu,14)

b)
údaje týkající se občanů jiných členských států z dodatku stálého seznamu voličů vedeného podle zvláštního právního předpisu,14) a to na základě žádosti takového voliče (§ 29 odst. 3),

c)
údaje o voličích, kteří o zápis do seznamu pro volby do Evropského parlamentu podle tohoto zákona požádají (§ 29 odst. 1 a 2),

d)
údaje o občanech České republiky, kteří mají v jeho správním obvodu trvalý pobyt a kteří podle záznamů v evidenci obyvatel dosáhnou nejpozději ve druhý den voleb do Evropského parlamentu věku 18 let.


(2) Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále do 20 dnů přede dnem voleb zanese voliče, kteří nemají ve správním obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt nebo pobyt podle zvláštního právního předpisu,2) ale kteří v jeho obvodu

a)
vykonávají základní nebo náhradní vojenskou službu,

b)
jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném ústavu a zařízení, nebo

c)
jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody,15)


a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad, kde je volič zapsán ve stálém seznamu voličů.

(3) Nejpozději 15 dnů přede dnem voleb vyškrtne obecní úřad ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu sestaveného podle odstavců 1 a 2 voliče, kteří

a)
požádali o zápis do zvláštního seznamu voličů u zastupitelského úřadu (§ 11),

b)
byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu jiným obecním úřadem podle odstavce 2.


(4) Nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu vyškrtne obecní úřad voliče, kteří

a)
projevili vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu v jiném členském státě, a to na základě sdělení Ministerstva vnitra,

b)
požádali o vydání voličského průkazu (§ 30),

c)
byli zapsáni do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu podle odstavce 1 písm. b), avšak ve lhůtě do 40 dnů přede dnem voleb nepodali žádost o zápis do tohoto seznamu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582