Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 23

Projednání a registrace kandidátních listin

(1) Ministerstvo vnitra přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb předložené kandidátní listiny. Není-li kandidátní listina podána v souladu s § 21, nemá-li náležitosti podle § 22 nebo obsahuje-li nesprávné údaje, vyzve Ministerstvo vnitra písemně prostřednictvím zmocněnce politickou stranu, politické hnutí nebo koalici nejpozději 58 dnů přede dnem voleb, aby závady odstranila do 50 dnů přede dnem voleb. Ve stejné lhůtě může vady na kandidátní listině odstranit zmocněnec i bez výzvy Ministerstva vnitra.

(2) Pokud politická strana, politické hnutí nebo koalice ve stanovené lhůtě závady, které se týkají pouze kandidáta, neodstraní, rozhodne Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb o škrtnutí

a)
kandidáta na kandidátní listině, pokud k ní není přiloženo prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3 nebo toto prohlášení je nesprávné či neúplné,

b)
kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách, a to na kandidátní listině, k níž není připojeno prohlášení podle § 22 odst. 2 a 3; podepsal-li kandidát prohlášení u více kandidátních listin, škrtne jej Ministerstvo vnitra na všech kandidátních listinách,

c)
kandidáta, který nepředloží doklad o státním občanství podle § 22 odst. 2,

d)
kandidáta, který nepředloží osvědčení podle § 22 odst. 3,

e)
kandidátů, kteří jsou na kandidátních listinách uvedeni nad nejvyšší počet stanovený podle § 22 odst. 4,

f)
kandidáta, u něhož nejsou uvedeny údaje podle § 22 odst. 1 písm. b) a e), popřípadě jsou-li tyto údaje nesprávné nebo neúplné,

g)
kandidáta, který je uveden na více kandidátních listinách více členských států, nebo

h)
kandidáta, který nesplňuje podmínky volitelnosti podle § 6 odst. 1.


(3) Ministerstvo vnitra nejpozději do 48 dnů přede dnem voleb rozhodne

a)
o registraci kandidátní listiny splňující náležitosti podle tohoto zákona, nebo

b)
o odmítnutí kandidátní listiny, jestliže není podána v souladu s § 21 nebo neobsahuje náležitosti podle § 22 a nápravy nelze dosáhnout postupem podle odstavců 1 a 2.


(4) Ministerstvo vnitra neprodleně vyhotoví rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině a zašle je tomu, kdo je proti tomuto rozhodnutí oprávněn domáhat se ochrany u soudu (§ 56); současně rozhodnutí zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěsí ho na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a vyznačí na něm den vyvěšení. Za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne jeho vyvěšení.

(5) Rozhodnutí o registraci, o odmítnutí kandidátní listiny nebo o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok obsahuje rozhodnutí ve věci s uvedením ustanovení právního předpisu, podle něhož bylo rozhodnuto. V odůvodnění se uvede, které skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí. Odůvodnění není třeba uvádět v případě rozhodnutí o provedení registrace. V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede orgán, který rozhodnutí vydal, a datum vydání rozhodnutí. Rozhodnutí musí být opatřeno úředním razítkem a podpisem s uvedením jména, popřípadě jmen, příjmení a funkce zaměstnance Ministerstva vnitra.

(6) Seznam všech politických stran, politických hnutí a koalic, které podaly kandidátní listinu, předá Ministerstvo vnitra Státní volební komisi, která nejpozději 45 dnů přede dnem voleb vylosuje číslo, kterým budou označeny hlasovací lístky pro volby do Evropského parlamentu. Výsledek losování sdělí předseda Státní volební komise kandidujícím politickým stranám, politickým hnutím a koalicím. Výsledek losování poté Ministerstvo vnitra rovněž uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(7) Na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) provede Ministerstvo vnitra zaregistrování kandidátní listiny i po lhůtě stanovené v odstavci 3, nejpozději však 20 dnů přede dnem voleb. Ve věci tohoto zaregistrování se již nelze obrátit na soud s návrhem na vydání rozhodnutí o jeho neplatnosti.

(8) Registrace je podmínkou pro vytištění hlasovacích lístků.

(9) Politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejichž kandidátní listina nebyla zaregistrována ani na základě rozhodnutí soudu podle zvláštního právního předpisu,13) vrátí do 1 měsíce Ministerstvo vnitra složený příspěvek. Je-li složena na zvláštní účet zřízený Ministerstvem vnitra místo příspěvku jiná částka, Ministerstvo vnitra ji vrátí složiteli bez zbytečného odkladu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582