Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 22

Náležitosti kandidátních listin

(1) Kandidátní listina obsahuje

a)
název politické strany, politického hnutí nebo koalice a složení koalice,

b)
jména a příjmení kandidátů, datum narození, údaj o pohlaví kandidátů, jejich povolání, obec trvalého pobytu2) nebo, jde-li o občana jiného členského státu, obec pobytu podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "obec pobytu"), název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že kandidát není členem žádné politické strany nebo politického hnutí (dále jen "bez politické příslušnosti"),

c)
pořadí kandidáta na kandidátní listině, vyjádřené pomocí arabské číslice,

d)
jméno, popřípadě jména, a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice s uvedením místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu; politická strana, politické hnutí nebo koalice může navrhnout náhradníka zmocněnce s uvedením jeho jména, popřípadě jmen, a příjmení a místa, kde je přihlášen k trvalému pobytu, nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místa pobytu,

e)
jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo,

f)
podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice,

g)
jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jménem politické strany nebo politického hnutí; v případě koalice jména, příjmení, označení funkcí a podpisy osob oprávněných jednat jménem politických stran a politických hnutí, které ji tvoří.


(2) Ke kandidátní listině musí být přiložen doklad o státním občanství kandidáta a vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do Evropského parlamentu, a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu, a to ani v jiném členském státě. V prohlášení kandidát dále uvede místo trvalého pobytu nebo, jde-li o občana jiného členského státu, místo pobytu a datum narození. Prohlášení kandidáta může být učiněno v českém jazyce nebo v některém z pracovních jazyků Evropské unie podle § 4.

(3) Je-li kandidátem občan jiného členského státu, uvede kromě údajů uvedených v odstavci 2 v prohlášení adresu volebního okrsku svého členského státu původu nebo jiného členského státu, kde dosud pobýval a v jehož volební evidenci je dosud veden. Dále připojí osvědčení od příslušných orgánů členského státu původu, které potvrzuje, že není v členském státě původu zbaven práva být volen nebo že taková volební nezpůsobilost kandidáta není těmto orgánům známa. Tento kandidát rovněž předloží ke kandidátní listině doklady uvedené v odstavci 2 větě první.

(4) Nejvyšší počet kandidátů, které může politická strana, politické hnutí nebo koalice uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky.

(5) Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb již nelze doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

(6) Politická strana, politické hnutí nebo koalice činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony svého zmocněnce ve volebních věcech je politická strana, politické hnutí nebo koalice vázána. Svého zmocněnce a jeho náhradníka může politická strana, politické hnutí nebo koalice písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání Ministerstvu vnitra. Navrhla-li politická strana, politické hnutí nebo koalice náhradníka zmocněnce, stává se tento náhradník zmocněncem okamžikem doručení odvolání zmocněnce Ministerstvu vnitra.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582