Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 21

Podávání kandidátních listin

(1) Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu mohou podávat registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena,12) a jejich koalice. Za kandidátní listinu podanou koalicí se považuje ta, kterou všechny společně kandidující politické strany a politická hnutí jednoznačně na kandidátní listině jako koaliční označí a uvedou, kdo je členem koalice a jaký je její název.

(2) Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pro tytéž volby do Evropského parlamentu pouze jednu kandidátní listinu; pokud politická strana a politické hnutí podávají samostatně kandidátní listinu, nemohou již být součástí koalice. Každá politická strana a politické hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kandidát může být uveden pouze na jedné kandidátní listině pro tytéž volby do Evropského parlamentu.

(3) Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb Ministerstvu vnitra prostřednictvím zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice. Podání kandidátní listiny Ministerstvo vnitra potvrdí tomuto zmocněnci.

(4) Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady (dále jen "příspěvek") ve výši 15 000 Kč. Příspěvek se skládá na zvláštní účet, který nejpozději 72 dnů přede dnem voleb zřídí u České národní banky Ministerstvo vnitra. Číslo tohoto účtu zveřejní Ministerstvo vnitra na úřední desce Ministerstva vnitra v budově, v níž sídlí Státní volební komise, a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.11) Příspěvek se vrací pouze té politické straně, politickému hnutí nebo koalici, jejíž kandidátní listina nebyla zaregistrována. Úroky z příspěvků a příspěvky, které se nevracejí, jsou příjmem státního rozpočtu.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582