Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

Okrsková volební komise

§ 18

(1) Okrsková volební komise

a)
dbá o pořádek ve volební místnosti,

b)
zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh,

c)
sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování,

d)
odevzdá volební dokumentaci do úschovy obecnímu úřadu, s výjimkou 1 vyhotovení zápisu o průběhu a výsledku hlasování (§ 45 odst. 1).


(2) Členem okrskové volební komise může být občan České republiky nebo občan jiného členského státu,

a)
u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,

b)
který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a

c)
který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.


(3) Politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro volbu do Evropského parlamentu byla zaregistrována, může delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební komise. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů okrskové volební komise podle § 16 písm. c), jmenuje před jejím prvním zasedáním členy na neobsazená místa starosta. V případě, kdy počet členů okrskové volební komise poklesne pod stanovený počet v průběhu voleb do Evropského parlamentu a nejsou-li náhradníci podle věty první, jmenuje starosta na neobsazená místa další členy komise.

(4) Delegováním členů a náhradníků podle odstavce 3 se rozumí doručení jejich seznamu starostovi. Seznam musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle zvláštního právního předpisu2) (dále jen "místo pobytu") člena, popřípadě náhradníka, a podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě osob, které jsou k tomuto úkonu zmocněncem písemně pověřeny a které kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží. Dále může obsahovat i údaj, do které okrskové volební komise mají být delegovaní členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

(5) Členství v okrskové volební komisi vzniká složením slibu tohoto znění: "Slibuji na svou čest, že budu svědomitě a nestranně vykonávat svoji funkci člena okrskové volební komise a budu se při tom řídit Ústavou, zákony a jinými právními předpisy České republiky." Slib skládá delegovaný nebo jmenovaný zástupce tak, že se podepíše pod písemné znění slibu; tím se zároveň ujímá své funkce. Skládá-li slib občan jiného členského státu, musí ke svému podpisu ještě připojit vlastnoručně napsanou větu tohoto znění: "Prohlašuji, že rozumím textu, který podepisuji."

(6) Členství v okrskové volební komisi zaniká

a)
dnem ukončení činnosti okrskové volební komise (§ 50),

b)
úmrtím,

c)
okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné prohlášení o vzdání se funkce člena okrskové volební komise; toto písemné prohlášení nelze vzít zpět,

d)
okamžikem, kdy předseda okrskové volební komise obdrží písemné odvolání člena okrskové volební komise tím, kdo jej delegoval,

e)
pozbytím státního občanství České republiky nebo občanství jiného členského státu,

f)
ve dnech voleb, nevykonává-li člen okrskové volební komise svoji funkci a jeho nepřítomnost trvá déle než 3 hodiny.


(7) Zapisovatel je jmenován starostou nejpozději 20 dnů před prvním zasedáním okrskové volební komise. Zapisovatel je členem okrskové volební komise s hlasem poradním, při hlasování se do počtu členů okrskové volební komise nezapočítává. Zapisovatel může okrskové volební komisi předkládat návrhy a pořizuje zápis z jednání komise. Zapisovatel skládá slib ve znění a způsobem uvedeným v odstavci 5. Starosta odvolá zapisovatele, který přestane vykonávat svoji funkci nebo ji nevykonává řádně, a na jeho místo neprodleně jmenuje nového zapisovatele. Zapisovatelem může být jmenován občan České republiky nebo občan cizího státu; občan cizího státu může být jmenován zapisovatelem jen za předpokladu, že je úředníkem územního samosprávného celku v České republice podle zvláštního právního předpisu.10)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582