Zákon o volbách do Evropského parlamentu

§ (1-73)

§ 12

Český statistický úřad

(1) Český statistický úřad vypracovává závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a zajišťuje vyhotovení příslušného programového vybavení nutného pro zpracování a poskytování výsledků voleb do Evropského parlamentu na území České republiky.

(2) Český statistický úřad dále

a)
zabezpečuje technicky systém zpracování výsledků voleb do Evropského parlamentu na pracovištích vytvářených u pověřených obecních úřadů a u Státní volební komise a spolupracuje přitom s Ministerstvem vnitra a obecními úřady,

b)
zpracuje celkové výsledky voleb do Evropského parlamentu a zápis o výsledku voleb (§ 49 odst. 1) a předá je neprodleně Státní volební komisi,

c)
technicky zajišťuje dostupnost a poskytování průběžných a celkových výsledků voleb,

d)
pro jednotlivá pracoviště podle písmena a) zabezpečuje zaměstnance Českého statistického úřadu pověřené zjišťováním a zpracováním výsledků voleb do Evropského parlamentu a potřebný počet dalších osob pro zajištění zpracování a poskytování výsledků voleb, provádí jejich školení a vyškoleným zaměstnancům vydá pověření,

e)
provádí školení určených členů okrskových volebních komisí k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,

f)
vydá okrskovým volebním komisím písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky z volebního okrsku byly do dalšího zpracování převzaty bezchybně,

g)
předá souhrnné informace o výsledcích voleb v České republice v písemné podobě politickým stranám, politickým hnutím a koalicím, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována; tyto informace předává i v elektronické podobě,

h)
vyhotovuje registry a číselníky kandidátů a kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic,

i)
sděluje případné duplicity na kandidátních listinách podaných v České republice Ministerstvu vnitra,

j)
řeší stížnosti na funkci technických zařízení a příslušného programového vybavení, použitých při zpracování výsledků voleb,

k)
předá zápisy o průběhu a výsledku hlasování převzaté od okrskových volebních komisí do úschovy příslušnému pověřenému obecnímu úřadu nejpozději 10 dnů od ukončení jejich zpracování,

l)
po vyhlášení celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu poskytuje na vyžádání informace o výsledcích voleb v požadovaném územním členění.


(3) Zaměstnanec Českého statistického úřadu, který má pověření podle odstavce 2 písm. d), je oprávněn

a)
zdržovat se v místnosti, kde okrsková volební komise sčítá hlasy (§ 41),

b)
převzít stejnopis zápisu o průběhu a výsledku hlasování a výsledek hlasování na technickém nosiči,

c)
stanovit lhůtu k odstranění chyb a k předání nového zápisu o průběhu a výsledku hlasování,

d)
vydat pokyn k ukončení zasedání okrskové volební komise v druhý den voleb (§ 45 odst. 3),

e)
zajistit převzetí výsledků hlasování za všechny územně příslušné volební okrsky,

f)
zajistit zpracování celkového výsledku voleb,

g)
zaslat souhrnné informace o výsledku voleb na adresy zmocněnců politických stran, politických hnutí a koalic.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582