Zákon o veřejných dražbách

§ (1-68)

§ 68
Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce ode dne vyhlášení.

Klaus v. r.
Havel v. r.
Zeman v. r.

1)

Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2)

Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon.
§ 67b zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb.

3)

§ 8 a násl. zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

4)

§ 66a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

5)

§ 58 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

6)

§ 60 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb.

7)

§ 5 obchodního zákoníku.

8)

§ 7 obchodního zákoníku.

9)

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče, ve znění pozdějších předpisů.

10)

Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

11)

Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonu, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

12)

Například § 13 zákona č. 20/1987 Sb., § 61 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

13)

§ 22 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytu), ve znění pozdějších předpisů.

14)

Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

15)

Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezu.

16)

§ 274 písm. e) občanského soudního řádu.

17)

§ 67b zákona č. 328/1991 Sb., ve znění zákona č. 122/1993 Sb

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582