Zákon o veřejných dražbách

§ (1-68)

§ 61
Protokol o uspokojení pohledávek

(1) O uspokojení pohledávek vyhotoví dražebník bez zbytečného odkladu protokol.

(2) V protokolu o uspokojení pohledávek dražebník uvede

a)

datum, místo, čas a druh provedené dražby,

b)

označení předmětu dražby a jeho příslušenství, práv a závazku na nim váznoucích a stavu, v němž se předmět dražby nacházel,

c)

označení dražebníka, navrhovatele a vydražitele,

d)

označení bývalého vlastníka, zástavce a dlužníka,

e)

výši výtěžku dražby a vypořádání nákladu dražby,

f)

pořadí a způsob uspokojení pohledávek,

g)

neuspokojené pohledávky a pohledávky, které nebyly co do vzniku a zajištění předmětem dražby doloženy.

(3) Protokol o uspokojení pohledávek dražebník zašle do 5 dnů od jeho vyhotovení osobám uvedeným v § 43 odst. 5.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582