Zákon o veřejných dražbách

§ (1-68)

§ 46
Upuštění od dražby

(1) Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení

a)

na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi součastně doloženo, že byl splněn závazek zajištěný zástavním právem nebo zástavní právo zaniklo jiným způsobem,

b)

na základě písemné žádosti navrhovatele,

c)

je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby,

d)

je-li smlouva o provedení dražby nebo zástavní smlouva neplatná, dojde-li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných ve smlouvě o provedení dražby dražbu provést,

e)

nebyly-li splněny podmínky stanovené v § 15, 40 a 44,

f)

byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do konkursní podstaty nebo do vyrovnání,

g)

byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy prodejem předmětu dražby nebo jeho části,

h)

došlo-li ke střetu dražeb a má-li být provedena dříve navržená dražba (§ 42),

i)

došlo-li ke střetu dražeb a nelze zjistit, která ze smluv o provedení dražby byla dříve účinná, a nedojde-li k dohodě mezi navrhovateli dražeb,

j)

došlo-li po uzavření smlouvy o provedení dražby k zániku předmětu dražby nebo takovému poškození, v jehož důsledku hodnota předmětu dražby nepokryje náklady dražby,

k)

bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem dražby nakládat,

l)

zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka.

(2) O upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 43 odst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i oznámení o upuštění od dražby.

(3) Důvodem k upuštění od dražby není skutečnost, že dražební vyhláška nebo oznámení o dražbě nebyly doručeny vlastníkovi, zástavci nebo dlužníkovi, bylo-li jim doručeno písemné upozornění o zamýšleném výkonu navrhovatelova práva. Důvodem k upuštění od dražby není ani skutečnost, že dražební vyhláška nebyla doručena dražebnímu věřiteli, jehož zástavní právo je mladší než zástavní právo zajišťující nejstarší přihlášenou pohledávku.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582