Zákon o veřejných dražbách

§ (1-68)

§ 22
Upuštění od dražby

(1) Dražebník upustí od dražby nejpozději do jejího zahájení

a)

na základě písemné žádosti vlastníka,

b)

je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby,

c)

je-li smlouva o provedení dražby neplatná, dojde-li k odstoupení od smlouvy o provedení dražby nebo nelze-li podle podmínek sjednaných ve smlouvě o provedení dražby dražbu provést,

d)

nebyly-li splněny podmínky stanovené v § 15 a 21,

e)

byl-li předmět dražby nebo jeho část zahrnut do konkursní podstaty nebo do vyrovnání, není-li navrhovatelem správce konkursní podstaty,

f)

byl-li nařízen výkon rozhodnutí soudu nebo orgánu státní správy prodejem předmětu dražby nebo jeho části,

g)

došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a dražby nedobrovolné (§ 42),

h)

bylo-li vykonatelným rozhodnutím soudu nebo orgánu státní správy zakázáno s předmětem dražby nakládat,

i)

zanikne-li jeho živnostenské oprávnění dražebníka.

(2) Je-li dražebníkem orgán státní správy nebo územní samosprávný celek, nevztahují se na něj povinnosti podle odstavce 1 písm. a) až c) a i).

(3) O upuštění od dražby a o důvodech upuštění od dražby vyrozumí dražebník písemně bez zbytečného odkladu osoby uvedené v § 20 odst. 5. Jestliže byla dražební vyhláška uveřejněna na centrální adrese, uveřejní tam dražebník i oznámení o upuštění od dražby.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582