Pár laických poznámek k soudnímu řízení


KAUZY

Vlastimil Pechanec - odsouzen na 17 let za vraždu kterou pravděpodobně nespáchal

Mgr. Vladislav Kvasnička vs. Český stát

zákony

Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) § (1-434)
Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb.) § (1-113)
Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) § (1-114)
Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421)
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § (1-397)
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) § (1-44)
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.) § (1-189)
Exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) § (1-151)
Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.) § (1-471)
Zákon o obcích / obecní zřízení (zákon č. 128/2000) § (1-155)
Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.) § (1-87)
Zákon o ochraně veřejného zdraví (zákon č.258/2000 Sb.) § (1-133)
Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) § (1-376)
Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) § (1-785)
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.) § (1-82)
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.) § (1-72)
Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky (zákon č. 110/1998 Sb) § (1-12)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) § (1-3081)
s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na leycz@email.cz
Vzory smluvPodmínky používání věcné břemeno doživotního užívání, zrušení bez náhrady PageRank Checking Icon
copyleft 2005-2020 Ley.cz o.s. IČO: 02170582