Pár laických poznámek k soudnímu řízení
KAUZY

Vlastimil Pechanec - odsouzen na 17 let za vraždu kterou pravděpodobně nespáchal

První doložená a zmapovaná oběť opatrovnické mafie

Policista Tomáš Čermák vs. Kateřina Jacques (Strana Zelených).

Ing. Ferdinand Němec vs. JUDr. Pavel Pikola

Petrof spol. s.r.o. - pokus o (zmanipulovaný ?) konkurz

Milan Macháček vs. Český stát - Další z obětí konkurzní mafie.

proFem - JUDr. Iva Pavlíková-Čacká

Mgr. Vladislav Kvasnička vs. Český stát

Kauza Farouk Hamzi

Advokáti

Advokátní tarif (vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů...) § (1-17)
Zákon o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) § (1-72)

Banky

Zákon o České národní bance § (1-61)
Zákon o bankách (zákon č. 21/1992 Sb.) § (1-47)
Zákon o platebním styku (zákon č. 284/2009 Sb.) § (1-147)

Daně

Zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců § (1-19)
Celní zákon § (1-329)
Daňový řád (zákon č. 280/2009 Sb.) § (1-266)
Zákon o DPH (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) § (1-114)
Zákon o dani z nemovitostí (zákon č. 338/1992 Sb.) § (1-22)
Zákon o dani silniční (zákon č. 16/1993 Sb.) § (1-19)
Zákon o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) § (1-40)
Zákon o cestovních náhradách (zákon č. 201/1998 Sb.) § (1-26)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví § (1-70)
Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (zákon č. 357/1992 Sb.) § (1-27)
Zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) § (1-42)
Zákon o auditorech (zákon č. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů) § (1-63)
Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (zákon č. 593/1992 Sb.) § (1-12)
Zákon o spotřebních daních (zákon č. 353/2003 Sb.) § (1-142)
Zákon o správě daní a poplatků (zákon č. 337/1992 Sb.) § (1-107)
Zákon o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla) (zákon č. 218/2000 Sb.) § (1-90)

Doprava

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů § (1-69)
Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla § (1-6)
Zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích) § (1-143)

Ekologie

Zákon o životním prostředí § (1-35)
Zákon o lesích § (1-66)
Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění § (1-58)
Zákon o ochraně ovzduší (zákon č. 86/2002 Sb.) § (1-61)
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon č. 100/2001 Sb.) § (1-29)
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu § (1-26)
Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon č. 114/1992 Sb.) § (1-92)

místní správa

Zákon o obcích / obecní zřízení (zákon č. 128/2000) § (1-155)
Zákon o volbách do zastupitelstev krajů (zákon č. 130/2000 Sb.) § (1-72)
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí (zákon č. 491/2001 Sb.) § (1-82)

Nemovitosti

Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem § (1-19)
Katastrální zákon § (1-32)
Zákon o vlastnictví bytů § (1-38)
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor (zákon č. 116/1990 Sb.) § (1-17)
Zákon o vyvlastnění (z. č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku...) § (1-33)

Občanské právo

Zákon o veřejném ochránci práv § (1-28)
Zákon o právu shromažďovacím § (1-22)
Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích § (1-5)
Zákon o volbách do Evropského parlamentu § (1-73)
Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-879)
Zákon o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-109)
Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.) § (1-22)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí § (1-67)
Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.) § (1-36)
Zákon o matrikách, jménu a příjmení... (zákon č. 301/2000 Sb.) § (1-100)
Zákon o pobytu cizinců na území České republiky (zákon č. 326/1999 Sb.) § (1-189)
Občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.) § (1-375)
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.) (platnost od 1.1.2014) § (1-3080)

Obchodní právo

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu § (1-206)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže § (1-31)
Zákon o ochranných známkách § (1-56)
Zákon o omezení plateb v hotovosti § (1-9)
Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení § (1-16)
Zákon o platebním styku § (1-36)
Devizový zákon § (1-35)
Zákon o veřejných dražbách § (1-68)
Zákon o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.) § (1-29)
Zákon o kolektivním investování (zákon č. 189/2004 Sb.) § (1-141)
Insolvenční zákon (zákon č. 182/2006 Sb.) § (1-434)
Exekuční řád (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) § (1-151)
Živnostenský zákon (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání) § (1-81)
Zákon o investičních pobídkách (zákon č. 72/2000 Sb.) § (1-14)
Obchodní zákoník (zákon č. 513/1991 Sb.) (platnost do 31.12.2013) § (1-772)
Zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb.) (platnost od 1.1.2014) § (1-785)
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (zákon č. 125/2008 Sb.) § (1-388)
Zákon o regulaci reklamy (zákon č. 40/1995 Sb.) § (1-9)

Ostatní

Zákon o elektronických komunikacích § (1-179)
Zákon o zadávání veřejných zakázek § (1-72)
Nařízení vlády kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku § (1-5)
Zákon o některých službách informační společnosti § (1-18)
Zákon o požární ochraně § (1-104)
Zákon o registračních pokladnách § (1-27)
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem § (1-39)
Zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv § (1-16)
Zákon o živnostenských úřadech § (1-9)
Zákon o státní památkové péči § (1-47)
Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.) § (1-118)
Zákon o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) § (1-51)
Zákon o cenných papírech (zákon č. 591/1992 Sb.) § (1-103)
Vodní zákon (zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů) § (1-137)
Zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) § (1-28)
Zákon o krajích / krajské zřízení (zákon č. 129/2000 Sb.) § (1-99)
Zákon o oceňování majetku § (1-36)
Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku § (1-12)
Branný zákon § (1-66)
Zákon o znalcích a tlumočnících § (1-29)
Zákon o svobodném přístupu k informacím § (1-22)
Tiskový zákon § (1-24)
Lázeňský zákon § (1-51)
Zákon o České konsolidační agentuře § (1-29)
Zákon o místním referendu § (1-66)
Zákon o obalech § (1-56)
Zákon o obchodování s ohroženými druhy § (1-45)
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání § (1-29)
Zákon o České televizi § (1-15)
Devizový zákon § (1-35)
Zákon o cenách § (1-22)
Zákon o České obchodní inspekci § (1-20)
Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru § (1-16)
Knihovní zákon § (1-26)
Zákon o ozbrojených silách České republiky § (1-46)
Ústavní zákon o referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii § (1-8)
Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky § (1-31)
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky § (1-29)
Vyhláška o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích § (1-79)
Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích) § (1-104)
Zákon na ochranu zvířat proti týrání (zákon č. 246/1992 Sb.) § (1-30)
Zákon o hlavním městě Praze (zákon č. 131/2000 Sb.) § (1-129)
Zákon o evidenci obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb.) § (1-29)
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (zákon č. 300/2008 Sb.) § (1-32)
Zákon o loteriích a jiných podobných hrách (zákon č. 202/1990 Sb.) § (1-53)
Zákon o finanční kontrole (zákon č. 320/2001 Sb.) § (1-42)
Stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) § (1-198)
Zákon o léčivech (zákon č. 378/2007 Sb.) § (1-126)
Zákon o místních poplatcích (zákon č. 565/1990 Sb.) § (1-18)
Zákon o myslivosti (zákon č. 449/2001 Sb.) § (1-71)
Zákon o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.) § (1-37)
Zákon o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 248/1995 Sb.) § (1-22)
Zákon o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) § (1-89)
Zákon o zbraních (zákon č. 119/2002 Sb.) § (1-87)
Zákon o pohřebnictví (zákon č. 256/2001 Sb.) § (1-34)
Zákon o technických požadavcích na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb.) § (1-26)
Zákon o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů (zákon č. 216/1994 Sb.) § (1-49)

Pojišťovnictví

Zákon o pojišťovnictví (zákon č. 277/2009 Sb. ) § (1-142)
Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.) § (1-55)
Zákon o pojistné smlouvě (zákon č. 37/2004 Sb.) § (1-73)
Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích... (zákon č. 38/2004 Sb.) § (1-31)
Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců (zákon č. 266/2006 Sb.) § (1-99)

Policie

Zákon o Policii České republiky § (1-60)
Zákon o obecní policii § (1-29)
Zákon o přestupcích (zákon č. 200/1990) § (1-98)

Pracovní právo

Nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci § (1-7)
Nařízení vlády č. 108/1994 Sb.,kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony § (1-43)
Vyhláška ministerstva financí č. 125/1993 Sb., ze dne 5. dubna 1993, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání § (1-19)
Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 18/1991 Sb., ze dne 7. ledna 1991 o jiných úkonech v obecném zájmu § (1-4)
Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení § (1-134)
Zákon o platu § (1-28)
Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě § (1-19)
Zákon o zaměstnanosti § (1-151)
Zákon o kolektivním vyjednávání § (1-33)
Zákon o mzdě § (1-25)
Zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) § (1-201)
Zákon o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) § (1-110)
Nařízení vlády o minimální mzdě § (1-7)
Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) § (1-396)

Školství

Školský zákon (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyš. odb. aj. vzdělávání) § (1-192)
Zákon o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb.) § (1-42)
Zákon o vysokých školách (zákon č. 111/1998 Sb.) § (1-109)

Sociální zabezpečení

Zákon o státní sociální podpoře § (1-80)
Zákon o životním minimu § (1-9)
Zákon o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.) § (1-83)
Zákon o sociálních službách (zákon č. 108/2006 Sb.) § (1-121)
Zákon o sociálním zabezpečení (zákon č. 100/1988 Sb.) § (1-179)
Zákon o životním a existenčním minimu (zákon č. 110/2006 Sb.) § (1-12)

Soudy

Zákon o soudech a soudcích (zákon č. 6/2002 Sb.) § (1-197)
Zákon o Ústavním soudu (zákon č. 182/1993 Sb.) § (1-150)
Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství (z. č. 121/2008 Sb.) § (1-32)

Správní právo

Soudní řád správní (zákon č. 150/2002 Sb.) § (1-270)
Správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.) § (1-184)
Služební zákon (zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců...) § (1-254)
Zákon o správních poplatcích (zákon č. 634/2004 Sb.) § (1-14)
Zákon o veřejných zakázkách (zákon č. 137/2006 Sb.) § (1-0)

Trestní právo

Trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.) § (1-421)
Zákon o státním zastupitelství § (1-46)
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody § (1-86)
Zákon o výkonu vazby § (1-32)
Zákon o správním řízení § (1-85)
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže (zákon č. 218/2003 Sb.) § (1-104)
Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních § (1-45)
Trestní řád (zákon č. 141/1961 Sb.) § (1-471)
Zákon o Probační a mediační službě (zákon č. 257/2000 Sb.) § (1-19)

Ústavní právo

Ústava ČR § (1-113)
Listina základních práv a svobod (ústavní zákon č. 23/1991 Sb.) § (1-44)

Zdraví

Zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních § (1-23)
Zákon o ochraně veřejného zdraví § (1-133)
Zákon o veřejném zdravotním pojištění (zákon č. 48/1997 Sb.) § (1-61)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon rumový destilát, Lihovar Úhřice,
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582