ley.cz

Ve Cvikově dne 22.7.2005

Vážený pane Hucku,

stejně jako vy, také já z toho, co jsem v našich zákonech přečetla, nemám pocit, že by byly napsány nějak hrozně špatně. Problémem jsou ale jejich účelové výklady , hledání skulinek mezi paragrafy ne podle smyslu naplnění práva, ale podle korupční objednávky ( známosti nebo podplácení- toť stejný mechanismus). Občan ale netuší, pokud přímo nenarazí, jak jsou tyhle mechanismy v našem systému orgánů činných v trestním řízení “zakořeněny” a propracovány téměř k dokonalosti tak, aby ten, kdo se pokusí jej napadnout, neměl šanci. I my jsme se dlouho domnívali, že pochybení policie neprojde přes dozorujícího státního zástupce, přes soudce a poté, že přece jasná, písemně doložená porušení zákona státním zástupcem nemůžou být ignorována krajským státním zastupitelstvím.... Přece jsou v zákonech obsaženy pojistky v podobě opravných prostředků ! Jenže ve skutečnosti nic takového nefunguje, policie je se státním zástupcem dohodnuta a kraj zase podrží jeho. Stížnost podaná na nejvyšší státní zastupitelství putuje bez pardonu k prošetření na příslušný kraj, tam ji posoudí “dle obsahu” úplně jinak, než byla myšlena, vyberou jen některou část, tu nějak “okecají” a označí za neodůvodněnou, zbytkem se vůbec nezabývají.

Pokud se bude těmto institucím dařit postupovat takto a veřejnost bude jen krčit rameny, bude to spíš čím dál horší. Už teď si jsou hodně jisti svou neprůstřelností. Proto vaši iniciativu velmi vítám, nejde nám teď už jen o náš případ, ale právě o ten mechanismus, na který jsme při tom narazili a který už podle toho, s jakou samozřejmostí příslušné orgány proti smyslu zákonů činí, ukazuje, že tak činí ne zřídka.

Během našich snah o objektivní posouzení případu jsme narazili třeba i na takovéto skutečnosti: Když jsme kontaktovali advokátku v našem okrese při první potřebě podat podání, řekla nám po zjištění jména viníka nehody, ať vůbec nepočítáme, že by tento případ policie vyšetřila objektivně. Když jsme později sháněli právníka, který by nám pomohl v podáních proti konání státního zástupce, bylo nám řečeno “ máte pravdu, ale v této zemi právo neexistuje, zapomeňte”.

Komplot orgánů činných v trestním řízení při posuzování trestní odpovědnosti dopravních nehod považuji za společensky dosti nebezpečný fenomén. Zprostředkovaně se k nám dostávají informace o dalších nekorektně řešených případech. Domníváme se, že tento v podstatě korupční mechanismus je umožněn zneužíváním pravomocí na straně policie ( úřední záznam o hovoru se svědkem má stejnou výpovědní hodnotu jako přímá a svědkem podepsaná výpověď), dále prakticky neomezenou mocí státních zástupců, kteří posuzují stížnosti sami na sebe a svá pochybení a na svoji podjatost. Řešení případů, kdy oběť nehody zemře, trestními příkazy bez soudního přelíčení pak znemožní jakékoli zpochybnění způsobu jejich konání, oběť se nemůže bránit, pozůstalí nejsou oprávněnými osobami, takže není, kdo by mohl cokoli zpochybnit. Pokud nedojde k přelíčení, u kterého by mohli vystoupit pozůstalí jako svědci a hlavně navrhnout výslechy svědků. Používání tohoto mechanismu nasvědčuje i další rozšířený způsob : pokud oběť nehody nezemře, ale má “jen” trvalé zdravotní následky, stává se v “žádoucích” případech, že vůbec nedojde k obžalobě, ale případ je vyšetřován jako přestupek. Pak se postižená osoba také nemůže bránit, protože není dotazována a nikdo se jejími námitkami nemusí zabývat. I náš případ byl až do smrti našeho syna ( celý měsíc ) vyšetřován jako přestupek, nyní se dovídáme o jiných takto řešených případech v našem okolí (za dozorování opět stejného státního zástupce JUDr Hrabala).

S pozdravem Jarmila Skopová

Pětidomky 625

47154 Cvikov

e-mail jarmila.skopova@post.cz


Konkrétní fakta k našemu případu:

Chronologie

12.3.2002 – dopravní nehoda

První podezření na nekorektní způsob vyšetřování

17.3.2002 – nprap.Mejstřík vytvořil úřední záznamu o rozhovoru se svědkem Slavíkem, který obsa- hoval údaje, které svědek nikdy neřekl ( jedoucí kolona vozidel) údaje, které řekl zcela jinak( popis pohybu chodce okolo vozidla pana Slavíka) a neobsahoval údaje, které svědek policistům řekl a na které se ho několikrát ptali telefonem ( o tom, že viděli chodce stát na začátku přechodu pro chodce). Záznam nebyl podložen přímou výpovědí svědka ani nikterak stvrzen jeho podpisem.

19.3.2002 – rodina poškozeného dostává poštou usnesení o přibrání soudního znalce Od lidí, kteří se pohybovali na místě nehody ví, že toto usnesení obsahuje nepravdivé údaje. Vzniká první podezření na nekorektní způsobu vyšetřování. ( např.v usnesení vůbec nezmíněn přechod pro chodce, přestože byli rodiče z iniciativy svědků informováni, že viděli syna stát na začátku přechodu a i z logiky věci na tom místě přechod prostě pominout nelze a ani dost dobře nemohl chodec vozovku překonávat jinak; nepravdivý údaj o jedoucí koloně vozidel; naopak obsaženy údaje, které nikdo svědecky nedoložil - „chodec s mapou v ruce začal přebíhat silnici“)

22.3.2002 – otec poškozeného navštěvuje advokáta, svěří se mu se svými pochybnostmi o korekt- nosti vyšetřování a zjištěními, ke kterým z rozhovorů se svědky došel. Advokátka na základě těchto údajů podává trestní oznámení. Také se hned spojí s kpt. Grolmusem, informuje ho o nevyslechnutých svědcích nehody, kpt. Grolmus přislíbí svědky, včetně otce poškozeného vyslechnout, což v případě očitých svědků nehody a otce poškozeného nebylo splněno ( byl sepsán jen vykonstruovaný úřední záznam o hovoru se svědkem).

27.3.2002 – vytvoření úředního záznamu s otcem poškozeného, Štěpánem Skopovým, který obsa- huje opět nepravdivé údaje, nikdy jim neřekl, že syn přes křižovatku běžel (to ani nemohl vědět, když tam nebyl), ale naopak jim řekl, že hovořil se svědky nehody, kteří viděli syna stát na začátku přechodu pro chodce (Slavíkovi), a se svědkem, který nehodu sluchově lokazoval na přechod (paní Mašková). Nic z toho se v úředním záznamu neobjevilo.

K výpovědím svědků: - ti, kteří přišli až po nehodě a před střetem chodce neviděli, byli vyslechnuti v přímé řeči, protokol stvrzen jejich podpisy; vyzdvihnuto, že chodec měl sportovní obuv, mapu a hodinky ( našlo se na silnici), svědectví paní Maškové sice zaprotokolováno, ale neuvažováno, že lokalizovala místo střetu jinak než řidič Jawich. Jediní, kteří viděli chodce i před střetem, byli přítomni celé nehodě a byli bezprostředně i kdykoli poté k dispozici, vyslechnuti nebyli, byl vytvořen záznam o telefonickém rozhovoru se svědkem, který nepodepsali a později se od tvrzení v něm obsaženém distancovali; záměrně vynecháno, že chodce viděli jít směrem k přechodu a stát na začátku přechodu - zkresleno na obejití jejich auta a „zůstal stát u levých zadních dveří“.

Zkreslení plánku nehody: - chodec umístěn co nejdále od „zebry“ ( přesto ale zůstává v prostoru označeném svislými značkami - dál posunout už ho opravdu nešlo), za místo střetu označeno místo, které označil viník nehody ( ačkoli zároveň tvrdí, že chodce před střetem neviděl a sledoval provoz za vozidlem ve zpětném zrcátku).
Z toho vyvodil státní zástupce Hrabal, že nikdo ze svědků nebyl ani rámcově schopen popsat situaci chodce před střetem ani jeho pohyb přes vozovku a proto přijal Jawichovu výpověď, že střet byl před přechodem. Fakt, že se Jawich před střetem údajně díval do zpětného zrcátka a chodce tedy před střetem neviděl, pouze ucítil náraz a když se otočil dopředu, tak viděl rozbité sklo, tedy vůbec nemohl ani lokalizovat místo střetu, nikdo nevzal v úvahu.
Navíc směr pohybu chodce zakreslený v plánku svírá se směrem k označenému místu střetu úhel asi 40 stupňů. Je tedy zřejmé, že při takové výchozí situaci by nemohlo nikdy dojít ke střetu.

10.4.2002 – podání trestního oznámení na viníka nehody otcem poškozeného protože případ byl posuzován pouze jako přestupek
V něm poprvé dozorující státní zástupce upozorněn na ovlivňování svědků a na to, že existují svědci, kteří poškozeného viděli stát na přechodu. Zároveň tyto a další svědky, kteří dokazují nepravdivé údaje v usnesení o přibrání soudního znalce (kolona vozidel, sluchová lokalizace místa střetu paní Maškovou), navrhuje k výslechu. Státní zástupce však výslech očitých svědků nehody nezajistí a na trestní oznámení reaguje až v usnesení ze dne 30.5.2002, kde zmiňuje:... „úmyslně nechávám bez povšimnutí upozornění, že policie důkazy proti řidiči ovlivňuje .. také proto, že se mě tento údaj netýká“

duben 2003 - Zákonní zástupci poškozeného se seznamují se spisem, zjišťují rozpor v záznamu sepsaném nprap.Mejstříkem a tím, co jim sami Slavíkovi řekli. Otec poškozeného navštěvuje Slavíkovi, ti jsou šokováni záznamem své výpovědi a jsou ochotni dosvědčit pravdu.

20.5.2002 – zahájeno trestní stíhání obviněného podle §224/1, tedy nikoli pro zanedbání důležité povinnosti i když je v něm uvedeno, že se obviněný plně nevěnoval v obci provozu před vozidlem, o přechodu zde opět není ani zmínka.

22.5.2002 – otec poškozeného podává proti tomuto usnesení stížnost.

30.5.2002 – státní zástupce v usnesení stížnost zamítá jako neoprávněnou, nicméně slibuje, že „teprve v dalším stádiu vyšetřování bude třeba opatřit ucelenou soustavu důkazů, které by měly dát co nejpřesnější nebo přesnou odpověď zejména na otázku, kde ve vztahu k podélným rozměrům vozovky překonával poškozený Matěj Skopový vozovku, z kterého místa ve vztahu k příčným rozměrům vozovky udělal první pohyb dovozovky, pod jakým úhlem vozovku překonával a zejména jakou rychlostí“. Tento slib však státní zástupce nikdy nesplnil. S výjimkou změněné výpovědi obviněného Z.Jawicha a doplnění znaleckého posudku obecnými úvahami o krajních variantách rychlosti automobilu a chodce, nemajících žádnou výpovědní hodnotu v dané kauze.

květen 2003 – při dokopírování spisu se otec poškozeného osobně setkává se státním zástupcem JUDr.Hrabalem a informuje ho o zfalšování výpovědi Slavíků. Státní zástupce odpovídá: „to je jen váš subjektivní dojem, pane inženýre.“
Slavíkovi navštěvují služebnu policie v České Lípě a informují policisty, že nesouhlasí se zápisem výpovědi nprap.Mejstříkem a že trvají na výpovědi do protokolu. Policista prý někam telefonuje, pak oznamuje, že státní zástupce není přítomen, že mají jít domů a že se s nimi státní zástupce sám spojí. To však nikdy neučinil.

18.5.2003 - Oznámení na pražskou policejní inspekci
Otec poškozeného podává oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že mohl být spáchán trestný čin, s ohledem na vztahy obviněného s polici, na pražské policejní inspekci.

23.5.2003 – inspekce MV posuzuje trestní oznámení na nprap.Mejstříka jako žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu podle §157a odst. 1 trestního řádu a zasílá jej na Okresní státní zastupitelství v České Lípě; posuzuje a zamítá opět JUDr.Hrabal. Na žádost otce poškozeného o objasnění postupu IMV Praha ( zaslanou 10.12.2003) je zaslána odpověď s vyjádřením, že „je nepochybnné, že pokud by státní zástupce zjistil nezákonný postup policejního orgánu, přijal by opatření k ověření věci“.

23.5.2003 – státní zástupce JUDr.Hrabal podává obžalobu na viníka nehody dle § 224/1. Přestože v trestním oznámení bylo kladeno obviněnému za vinu hlavně to, že se plně nevěnoval v obci provozu před vozidlem, státní zástupce jej obvinil jen z nepřiměřené rychlosti. Vůbec nezmiňuje přechod, brýle, které měl řidič mít a neměl, skutečnost, že na vzniklou situaci vůbec nereagoval ( nebrzdil). Naopak viní oběť nehody z porušení zákona o pozemních komunikacích ( že nešel po přechodu a rovně ?!!!). V obžalobě také přiznává, že nebyl zjištěn úplný skutkový stav věci: „bude na nalézacím soudu, aby provedl důkazy shromážděné ve vyšetřování, eventuálně důkazy další,aby zjistil úplný skutkový stav věci “.

2.6.2003 – státní zástupce oznamuje advokátovi otce poškozeného, že se trestním oznámením na nprap.Mejstříka a skutečnostmi v něm uvedenými nebude zabývat.

9.6.2003 – samosoudce JUDr.Vlastimil Cháb vydává trestní příkaz, ve kterém odsuzuje obviněného k peněžitému trestu 80000 Kč. Odůvodnění je identické s obžalobou, fakt, že nebyl zjištěn úplný skutkový stav věci a nebyli vyslechnuti očití svědci nehody, samosoudci nevadí.

asi 18.6.2003 – trestní příkaz nabyl právní moci, státní zástupce, i když v obžalobě zjevně počítal s tím, že za něj část jeho povinností vykoná soud (zjistí skutkový stav věci, vyslechne svědky, vyhodnotí důkazy), i když věděl, že záznam o výpovědi očitých svědků je nepravdivý, se neodvolal.

Rodina poškozeného nebyla o rozsudku nikterak vyrozuměna; ačkoli dosud vystupoval otec poškozeného jako osoba zúčastněná (§130), nyní to bylo zcela ignorováno.

20.10.2003 –Podání trestního oznámení k liberecké IMV
liberecká inspekce MV přijímá trestní oznámení na vyšetřovatele nehody nprap.Mejstříka.
listopad 2003 – 13.oddělení IMV v Liberci vyslechlo svědky nehody Slavíkovi a nprap.Mejsříka. 26.11.2003 – 13.oddělení IMV dospělo k závěru, že „nepravdivé, případně zamlčené informace ze strany policejního orgánu SDN OŘ Česká Lípa tak mohly mít zásadní vliv na výsledek znaleckého posudku. Ze stejných „důkazů“ vycházel i policejní rada SKPV, státní zástupce a samosoudce. Z podání vysvětlení A.Slavíka a L.Slavíkové lze důvodně usuzovat, že ke střetu vozidla Zaki Jawicha a chodce M.Skopového došlo na přechodu, neboť ho předtím viděli stát na kraji přechodu, což však v úředním záznamu nebylo vůbec uvedeno“. Protože tím byla naplněna podmínka pro obnovu řízení, podalo 13.oddělení IMV podnět k návrhu na obnovu řízení v neprospěch obviněného. 10.12.2003 – 13.oddělení IMV v Liberci zjistilo, že obviněný měl zdravotní omezení, byl povinen při řízení motorového vozidla nosit brýle, což ve spojitosti s tím, že obviněný tvrdil, že chodce, který byl prokazatelně na přechodu, neviděl, mohlo mít vliv na posouzení trestní odpovědnosti řidiče. Při vyšetřování se tímto nikdo nezabýval, zdravotní karta ve spise chy- běla. Tuto zprávu zaslalo 13.oddělení IMV okresnímu státnímu zastupitelství.

26.11.2003 - IMV Liberec podává návrh na obnovu řízení

6.1.2004 – 13.oddělení IMV v Liberci informuje otce poškozeného o podání podnětu k obnově řízení a o pozastavení řízení s nprap. Mejstříkem do odpovědi státního zástupce.

30.1.2004 – státní zástupce JUDr.Hrabal 13.oddělení IMV, že prostudoval spis a nezjistil podmínky pro povolení obnovy řízení a takový návrh podávat nebude.

27.2.2004 – 13.odělení IMV odkládá stíhání nprap. Mejstříka a odůvodňuje to tím, že když státní zástupce nepodal návrh na obnovu řízení, nebyl naplněn jeden ze znaků trestného činu, protože nedošlo ke škodě či prospěchu jiného.

12.3.2004 – státní zástupkyně OSZ Liberec Mgr.Iva Plšková ruší usnesení o odložení stíhání nprap. Mejstříka ze dne 27.2.2003 (příloha č.24) s odůvodněním, že se nelze odvolat na stanovisko státního zástupce, který odmítl podat návrh na obnovu řízení, protože jde o dvě odlišné, byť se prolínající řízení. Tímto rozhodnutím dostala 13.oddělení IMV do obtížné situace. S ní se vypořádá odložením trestního oznámení na nprap.Mejstříka z 5.5.2004 ( viz dále)
březen 2004 – rodiče poškozeného se po selhání prostředků, kterými se snažili dosáhnout obje-ktivního vyšetření věci, pokusili upozornit na případ v pořadu Reportéři ČT. Při natáčení tohoto pořadu byla také poprvé simulována situace při nehodě, kde se prokázalo, že popis události, jak jej uvedl obviněný, je technicky neuskutečnitelný. Redaktorce ČT Markétě Dobiášové se také podařilo uskutečnit rozhovor s JUDr.Hrabalem ( ne ovšem oficiálně, na kameru hovořit odmítl). V tomto rozhovoru se JUDr.Hrabal dopouští řady nepravdivých tvrzení ( že nikdy nebyl upozorňován na zfalšovaný záznam, že inspekce MV nezjistila žádné pochybení, v protokolu o nehodě není nic o brýlích, naproti přechodu není cesta, ale plot), řady nehorázností (...“protože Slavíková řekla, že nehodu viděla ve zpětném zrcátku což je holej nesmysl, tak nemělo cenu ji vyslýchat“,...“ já s těma orgánama (vyšetřovateli) vůbec nepříjdu do styku“, věří záznamu sepsaném nprap.Mejstříkem více než podepsané výpovědi svědků) a výroků, které se hluboce dotýkají rodičů poškozeného (...“mít mapu a hodinky a trénovat přespolní nebo jak se ten orientační běh jmenuje na silnici 1.třídy, tam udělal ten člověk chybu“, naznačení, že Slavíkovi změnili výpověď protože je „někdo“ uplatil) .

Duben 2004 – odvysílána reportáž na ČT 1
žádná reakce ze strany „dotčených orgánu“. Otci poškozeného vzkazuje policista z České Lípy, že nprap.Mejstřík zfalšoval záznam o rozhovoru se svědky na příkaz majora Dvořáka (tehdy zástupce šéfa policie v Č.Lípě, v této době již šéfa liberecké policie), který je velkým kamarádem strýce obviněného, věc ale nemůže dosvědčit, protože by přišel o místo. Sděluje, že to není první případ v rodině Jawichů, strýc obviněného zabil chodce v obci Skalice, případ dozoroval stejný státní zástupce, řidič nebyl potrestán, postižení se marně snažili sjednat nápravu, více prý řekne pozůstalý, lékař nemocnice v Č.Lípě MUDr.Příbramský. Od MUDr.Příbramského získáno usnesení JUDr.Hrabala, ve kterém odmítá podjatost v případě Nabila Jawicha s odůvodněním, že se zná dlouho a dobře ne s ním, ale pouze s manželkou jeho bratra Květuší Stratílkovou. A to je matka Zakiho Jawicha.

Během natáčení reportáže se mimo jiné odehrálo i toto: Redaktorka ČT M.Dobiášová se obrátila s žádostí o vyjádření také na libereckou IMV, tam ji odkázali na tiskového mluvčího IMV. Při spojení s pražskou policejní inspekcí pak hovořila s tehdy ještě zástupcem šéfa IMV M.Borníkem. Ten řekl, že je s případem seznámen a že policejní inspekce v postupu vyšetřujícího policisty nezjistila žádné pochybení. Šokovaná redaktorka zavolala otci poškozeného, i jemu Borník zopakoval, co řekl redaktorce. Když ten ale začal citovat z protokolu liberecké policejní inspekce, náhle obrátil, řekl, že s případem podrobně seznámen není a až se s ním seznámí, poskytne vyjádření. Tento slib však nikdy nesplnil. Místo toho si k sobě pozval pracovníky liberecké policejní inspekce a nařídil jim případ odložit. To vysvětluje následující obrat v šetření věci a vlastně zmaření celého boje za pravdu o okolnostech smrti Matěje S.

5.5.2004 – 13.oddělení IMV odkládá trestní oznámení na nprap.Mejstříka. Odůvodnění tohoto odložení je v příkrém rozporu s fakty uvedenými v podnětu k návrhu na obnovu řízení v neprospěch obviněného
Pro srovnání:
V návrhu na obnovu řízení: „nepravdivé, případně zamlčené informace ze strany policejního orgánu SDN OŘ Česká Lípa tak mohly mít zásadní vliv na výsledek znaleckého posudku“.
V odložení věci: „úřední záznam obsahuje některé údaje,které svědci neřekli, což nemělo zásadní vliv na průběh vyšetřování“

11.5.2004 – otec poškozeného podává stížnost proti usnesení ze dne 5.5.2004 9.6.2004 – státní zástupce OSZ Liberec Mgr.Iva Plšková zamítá stížnost ze dne 11.5.2004 podo-bnými argumenty jako 13.oddělení IMV, navíc zde vyslovuje naprosto absurdní tvrzení „shodná je výpověď týkající se pohybu mladého muže před kolizí s automobilem“!!!!! Přitom právě rozpor v ve výpovědích týkající se pohybu před kolizí je obsahem trestního oznámení a důvodem podání podnětu k obnově řízení.

4.11.2004 – K Nejvyššímu státnímu zastupitelství podána stížnost na působení státního zástupce

15.12.2004 – z NSZ stížnost postoupena na krajské státní zastupitelství k prošetření, odtud „přepostoupeno“ 25.1.2005 ke krajskému st.zastupitelství pobočka Liberec. Tam byla stížnost byla posouzena jako „opakovaný podnět ing.Š.Skopového ke stížnosti pro porušení zákona“ (jak mohl být opakovaný, když byl první ?) a postoupena Ministerstvu spravedlnosti ČR. KSZ Připouští, že neměl být vydán trestní příkaz, vyjařuje se, že v přípravném řízení státní zástupce Hrabal nepochybil, jeho porušeními zákona po skončení trestního řízení ani podezřením z podjatosti se vůbec nezabývá.

3.3.2005 – Ministerstvo spravedlnosti ČR stížnost pro porušení zákona odkládá z důvodu neúčelnosti. ( Předmětem tohoto opravného prostředku podaného KSZ bylo, zda uložení trestu odpovídá §224/1, ne však, zda byl viník obžalován podle § odpovídajícího trestnému činu.)

21.3.2005 – krajský státní zástupce JUDr.Bohuslav Bušek oznamuje, že stížnost posoudil jako „opakovný podnět ing.Štěpána Skopového ke stížnosti pro porušení zákona“.Zároveň neshledává důvod k výkonu dohledu nad státním zástupcem.

29.4.2005 – otec poškozeného odpovídá státnímu zástupci JUDr.B.Buškovi na dopis ze dne 21.3. 2005, ve kterém nesouhlasí s posouzením stížnosti na působení státního zástupce. Zároveň podává na Nejvyšší státní zastupitelství podnět k návrhu na zahájení kárného řízení proti státnímu zástupci JUDr.Hrabalovi.

16.5.2005 – nejvyšší státní zastupitelství posuzuje podnět k návrhu na zahájení kárného řízení jako podnět k výkonu dohledu nad postupem Okresního státního zastupitelství v České Lípě a postupuje jej Krajskému státnímu zastupitelstvní.

19.5. 2005 - Podání podnětu k Nejvyššímu státnímu zastupitelství ke kontrole skončené věci
Doručena odpověď 21.9.05 z NSZ : Byly zjištěny nedostatky a pochybení v postupu Okresního st. zastupitelství Č.Lípa i Kraj.st.zastupitelství Ústí nad Labem spočívající v nesprávné volbě opravného prostředku. Nedostatky budou s odpovídajícími státními zastupiteli řešeny.

A následně odpověď 3.10. z KSZ Ústí nad Labem zcela jiná : „Dozorový spis byl z Nejvyššího st. zastupitelství vrácen bez dalších sdělení“

20.5.2005 – okresní státní zástupce JUDr.B.Bušek odpovídá na dopis ze dne 29.4.2005 , opětovně odmítá přezkoumat působení JUDr.Hrabala a sděluje otci poškozeného, že na další podněty již nebude reagovat.

25.5. 2005 - Podání podnětu k Vrchnímu státnímu zastupitelství na zahájení kárného řízení s JUDr.Hrabalem.
Doručena odpověď:....“To, co jmenovanému státnímu zástupci vytýkáte, je nepochybně nutno přešetřit“. Předáno opět k řešení Krajskému st. zastupitelství s poznámkou, že Vrchní SZ zváží dozor nad KSZ. Dozor nad však ustanoven nebyl a KSZ rozhodnutí VSZ ignorovalo.

Květen 2005 : Rodiče poškozeného objednali vypracování znaleckého posudku ve věci předmětné dopravní nehody u Ústavu silniční a městské dopravy Praha. K vypracování posudku byly vyžadovány kromě již zkopírovaných materiálů ze spisu ještě kopie fotografií nehody. Rodičům poškozeného však bylo pod různými záminkami bráněno v přístupu ke spisu. Přístup byl umožněn až v listopadu 2005, přesně v době, kdy uplynula lhůta pro možnost zahájení kárného řízení s JUDr.Hrabalem.
10.1.2006: Znalecký posudek ÚSMD Praha:
Ze závěrů posudku:
- chodec se před střetem pohyboval po přechodu pro chodce
- řidič při způsobu jízdy, jakým jel, nemohl zabránit střetu, neboť chodce vůbec neviděl a reagoval až na nastalý střet.
- řidič mohl zabránit střetu, kdyby:
a) dodržel stanovený rychlostní limit
b) při rychlosti jakou jel reagoval na chodce a brzdil i v minimální hodnotě zpomalení.
- chodec mohl střetu zabránit, kdyby správně vyhodnotil rychlost jízdy vozidla

Znalecký posudek byl založen ke spisu na Okresním soudu v Č.Lípě.

Konec roku 2005: Televizí PRIMA natočena reportáž o případu. V ní mimo jiné zaznělo z úst st.zástupce Nejvyššího státního zastupitelství, že se stydí za chování českolipského státního zástupce Hrabala a dalších zástpců ve věci zúčasněných. Ujišťoval na kameru, že budou potrestáni záznamem ve svém hodnocení. Avšak dle informací z OSZ i KSZ k ničemu takovému nedošlo.

5.4. 2006 - Podána žaloba na ochranu osobnosti
Rodiče poškozeného podali žalobu na ochranu osobnosti založenou na přesvědčení, že orgány činné v trestním řízení postupovaly v rozporu se zákonem a způsobily neodstranitelné následky.

Udělali jsme někde chybu? Nevím. Výsledek? Kdyby teď někdo spis otevřel, pravdu tam najde. Jenže v tomhle státě se na takové věci nehraje. Už to nikoho nezajímá. Ale mělo by. Povědomí možnosti zajistit si beztrestnost a nepostižitelnost posiluje aroganci mocných, agresivitu bezohledných i rezignaci těch ostatních.

Snad ještě jedna praktická rada. Už při prvních pochybnostech o pravdivosti šetření rozhodně nevěřit, že vyšší orgány věci napraví. Jsou všichni na jedné šňůře.


Přílohy k chronologickému přehledu podání v kauze dopravní nehody ve Cvikově z 12.3.2002

č.1: 17.3.2002 – Usnesení o přibrání soudního znalce
dokument 1, dokument 2

č.2: 17.3.2002 – Úřední záznam o rozhovoru se svědkem Slavíkem
dokument 1

č.3: 27.3.2002 – Úřední záznam o rozhovoru s otcem poškozeného
dokument 1

č.4: 10.4.2002 – Trestní oznámení otce poškozeného na Zaki Jawicha
dokument 1

č.5: 3.4.2002 – Výpověď svědkyně Maškové
dokument 1, dokument 2

č.6: Plánek místa dopravní nehody
dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5

č.7: 20.5.2002 – Usnesení o zahájení trestního stíhání obviněného dle §224/1
dokument 1

č.8: 22.5.2002 – Stížnost proti usnesení
dokument 1

č.9: 30.5.2002 – Zamítnutí stížnosti státním zástupcem JUDr Hrabalem
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.10: 12.6.2002- Změněná výpověď obviněného
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.11: 18.5.2003 – Oznámení na IMV Praha
dokument 1, dokument 2

č.12: 23.5.2003 – Odpověď z IMV Praha
dokument 1

č.13. 23.5.2003 – Podání žaloby na Zaki Jawicha dle §224/1
dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4

č.14: 2.6.2003 – Odmítnutí přezkoumání postupu policejního orgánu
dokument 1

č.15a 16: 9.6. 2003 – Trestní příkaz
dokument 1, dokument 2

č.17: 26.11 2003 – IMV Liberec podává návrh na obnovu řízení
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.18: 10.12.2003 – Písemnost o povinnosti nošení brýlí při řízení
dokument 1

č.19: 10.12.2003 – Dotaz na IMV Praha
dokument 1

č.20: 12.12.2003 – Úřední záznam o podání vysvětlení otcem poškozeného na IMV Liberec
dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4

č.21: 19.12.2003 – Odpověď z IMV Praha na dopis z 10.12.2003
dokument 1

č.22: 6.1.2004 – Vyrozumění z IMV Liberec
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.23: 30.1.2004 – Zamítnutí návrhu na obnovu řízení JUDr Hrabalem
dokument 1

č.24: 27.2.2004 – Usnesení o odložení věci z důvodu odmítnutí obnovy řízení
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.25: 17.3.2004 – Odmítnutí usnesení IMV Liberec z 27.2.2004
dokument 1, dokument 2

č.26: Stenografický přepis rozhovoru redaktorky ČT s JUDr Hrabalem
dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5, dokument 6
Dokument z ohledání místa dopravní nehody
dokument 1

č.27: Dokument poskytnutý MUDr Příbramským dokladující známost JUDr Hrabala s rodinou Jawichů
dokument 1, dokument 2

č.28: 5.5.2004 – Odložení věci prošetřovanou IMV Liberec s protikladným odůvodněním
dokument 1, dokument 3, dokument 3

č.29: 11.5.2004 – Stížnost proti usnesení policejního orgánu IMV Liberec
dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5

č.30: 9.6.2004 – Zamítnutí stížnosti z 11.5.2004
dokument 1, dokument 2, dokument 3

č.31: 21.5.2005 – Odpověď krajského státního zástupce na stížnost působení JUDr Hrabala
dokument 1

č.32: 3.3.2005 – Odpověď Ministerstva spravedlnosti na podnět ke stížnosti pro porušení zákona podané krajským státním zastupitelstvím
dokument 1

č.33: 21.3.2005 – Vyjádření krajského státního zástupce JUDr Buška
dokument 1

č.34: 29.4.2005 – Vyjádření otce poškozeného k písemnosti JUDr Buška z 21.3.2005
dokument 1

č.35: 16.5.2005 – Postoupení podání na nejvyšší státní zastupitelství krajskému st.zastupitelství
dokument 1

č.36: 20.5.2005 – Sdělení krajského státního zástupce JUDr Buška odmítnutí dále se případem zabývat
dokument 1, dokument 2Podmínky používání O projektu Stats
copyleft 2005 - 2007