Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.)

§ (1-36)ČÁST SEDMÁ

ÚČINNOST

§ 36

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Příloha
Seznam registrovaných církví a náboženských společností v České republice

1. Apoštolská církev

2. Bratrská jednota baptistů

3. Církev adventistů sedmého dne

4. Církev bratrská

5. Církev československá husitská

6. Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

7. Církev řeckokatolická

8. Církev římskokatolická

9. Českobratrská církev evangelická

10. Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

11. Evangelická církev metodistická

12. Federace židovských obcí v České republice

13. Jednota bratrská

14. Křesťanské sbory

15. Luterská evangelická církev a. v. v České republice

16. Náboženská společnost českých unitářů

17. Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

18. Novoapoštolská církev v České republice

19. Pravoslavná církev v českých zemích

20. Slezská církev evangelická augsburského vyznání

21. Starokatolická církev v České republice
____________________

1) Úmluva o právech dítěte, vyhlášená pod č. 104/1991 Sb.

2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

3) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

4) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 29/1984 Sb.
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

6) Zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů.

7) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 167 trestního zákona.

9) Například zákon č. 94/1963 Sb., zákon č. 29/1984 Sb., zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 359/1999 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.

10) Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

11) Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

12) Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

13) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

14) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14a) Čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv a svobod.

14b) Například Občanský zákoník, Obchodní zákoník, zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

15) Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

15a) Například živnostenský zákon, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

16) Obchodní zákoník.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

17) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

18) Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

19) Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582