Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.)

§ (1-36)§ 18
Rejstřík registrovaných církví a náboženských společností

(1) Do Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností se zapisují tyto údaje a jejich změny:
a) název a sídlo registrované církve a náboženské společnosti s uvedením dne a čísla registrace,

b) název a sídlo orgánu registrované církve a náboženské společnosti podle § 10 odst. 3 písm. d),

c) osobní údaje členů orgánu podle § 10 odst. 3 písm. d),

d) předmět obecně prospěšné, podnikatelské a jiné výdělečné činnosti, jsou-li provozovány,

e) identifikační číslo registrované církve a náboženské společnosti,

f) přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv s uvedením dne a čísla registrace s vyznačením, zda registrované církvi a náboženské společnosti byla přiznána všechna zvláštní práva podle § 7 odst. 1 nebo zvláštní práva podle § 7 odst. 1 písm. a) až e),

g) zrušení registrace církve a náboženské společnosti, vstup do likvidace a osobní údaje likvidátora, rozhodnutí o úpadku, zamítnutí insolvenčního návrhu proto, že majetek nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, zrušení konkursu proto, že majetek je zcela nepostačující, a jméno, příjmení (obchodní firma) a sídlo insolvenčního správce s uvedením dne a čísla rozhodnutí o těchto skutečnostech, zánik registrované církve a náboženské společnosti,

h) identifikační údaje o právním nástupci církve a náboženské společnosti, dojde-li k jejich zrušení s právním nástupcem,

i) způsob jednání orgánu registrované církve a náboženské společnosti, podle § 10 odst. 3 písm. d).

(2) Součástí rejstříku podle odstavce 1 je sbírka listin obsahující dokumenty předkládané v návrhu na registraci církve a náboženské společnosti, v návrhu na přiznání oprávnění k výkonu zvláštních práv, v návrzích na registraci změn těchto dokumentů a rozhodnutí ministerstva.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582