Zákon o církvích a náboženských společnostech (zákon č. 3/2002 Sb.)

§ (1-36)§ 12
Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností

(1) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností musí obsahovat
a) název svazu církví a náboženských společností, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již působí na území České republiky nebo která již o registraci požádala,

b) sídlo svazu církví a náboženských společností na území České republiky,

c) písemnou zakladatelskou smlouvu uzavřenou zakládajícími církvemi a náboženskými společnostmi, v níž se uvedou jejich názvy a sídla,

d) stanovy svazu, v nichž je určen předmět činnosti svazu církví a náboženských společností, úprava majetkových poměrů, vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů, statutární orgán svazu církví a náboženských společností a další orgány svazu, délku funkčního období členů jeho orgánů, způsob jejich ustavování a rozsah jejich oprávnění jednat jménem svazu, způsob zrušení svazu a naložení s jeho likvidačním zůstatkem,

e) osobní údaje osob oprávněných jednat do vytvoření orgánů svazu církví a náboženských společností jeho jménem (dále jen "přípravný výbor svazu") a určení, kdo z jeho členů je zmocněn jednat jménem přípravného výboru svazu.

(2) Písemná zakladatelská smlouva o založení svazu církví a náboženských společností se předkládá ve formě notářského zápisu.

(3) Návrh na registraci svazu církví a náboženských společností podává přípravný výbor svazu. Podpisy členů přípravného výboru svazu musí být úředně ověřeny. 10)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582