Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 8

(1) Ministerstvo registraci odmítne, jestliže z předložených
stanov sdružení vyplývá, že
a) jde o organizaci uvedenou v § 1 odst. 3,
b) stanovy nejsou v souladu s § 3 odst. 1 a 2,
c) jde o sdružení nedovolené (§ 4),
d) cíle sdružení jsou v rozporu s požadavky uvedenými v § 5.

(2) O odmítnutí registrace rozhodne ministerstvo do 10 dnů
ode dne zahájení řízení. Rozhodnutí doručí zmocněnci přípravného
výboru. 3)

(3) Proti rozhodnutí o odmítnutí registrace mohou členové
přípravného výboru podat do 60 dnů ode dne, kdy rozhodnutí bylo
jejich zmocněnci doručeno, opravný prostředek k nejvyššímu soudu
republiky.

(4) Soud rozhodnutí ministerstva zruší, jestliže nebyly dány
důvody k odmítnutí registrace. Den právní moci takového rozhodnutí
soudu je dnem registrace sdružení. Na žádost zmocněnce přípravného
výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov, na němž
vyznačí den registrace.

(5) Nebylo-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od
zahájení řízení doručeno rozhodnutí ministerstva o odmítnutí
registrace, sdružení vznikne dnem následujícím po uplynutí této
lhůty; tento den je dnem registrace. Na žádost zmocněnce
přípravného výboru mu ministerstvo zašle jedno vyhotovení stanov,
na němž vyznačí den registrace.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582