Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

Registrace a vznik sdružení

§ 6

(1) Sdružení vzniká registrací.

(2) Návrh na registraci mohou podávat nejméně tři občané, z
nichž alespoň jeden musí být starší 18 let (dále jen "přípravný
výbor"). 1) Návrh podepíší členové přípravného výboru a uvedou
svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo z
členů starších 18 let je zmocněncem oprávněným jednat jejich
jménem. K návrhu připojí stanovy ve dvojím vyhotovení, v nichž
musí být uvedeny:
a) název sdružení,
b) sídlo,
c) cíl jeho činnosti,
d) orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a
funkcionářů oprávněných jednat jménem sdružení,
e) ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a
pokud budou jednat svým jménem,
f) zásady hospodaření.

(3) Pokud stanovy neurčují něco jiného, jedná jménem sdružení
až do vytvoření orgánů uvedených v odstavci 2 písm. d) přípravný
výbor.

(4) Název sdružení se musí lišit od názvu právnické osoby,
která již vyvíjí činnost na území České republiky.
------------------------------------------------------------------
1) § 8 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. (úplné znění č. 70/1983
Sb.).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582