Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 19

(1) Za sdružení již vzniklá podle tohoto zákona se považují
dobrovolné organizace, které vznikly po 30. září 1951, nebo které
byly za dobrovolné organizace prohlášeny podle zákona č. 68/1951
Sb., o dobrovolných organizacích a shromážděních, a které
nezanikly. Tyto organizace jsou pouze povinny do 30. června 1990
oznámit ministerstvu uvedenému v § 7 odst. 1, popřípadě § 11 svůj
název, sídlo a stanovy.

(2) Spolky vzniklé před 1. říjnem 1951 se považují za
sdružení již vzniklá podle tohoto zákona, pokud nezanikly. Jsou
povinny do 30. června 1990 oznámit ministerstvu uvedenému v § 7
odst. 1, popřípadě § 11 odst. 4 svůj název a sídlo. Pokud toto
neučiní, ministerstvo se jich dotáže, zda hodlají nadále vyvíjet
činnost. Nesplní-li spolek povinnost podle věty druhé ani do 31.
12. 1990, bude se mít za to, že tímto dnem zanikl.

(3) Údaje o sdruženích (§ 9 odst. 2) uvedených v odstavcích 1
a 2 oznámí ministerstvo (§ 7 odst. 1) Federálnímu statistickému
úřadu k evidenci.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582