Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 16

Smlouvy o součinnosti

(1) Sdružení mohou mezi sebou uzavírat smlouvy o součinnosti
k dosažení určitého cíle, popřípadě k uplatňování jiného
společného zájmu. K platnosti smlouvy je třeba písemné formy.

(2) Smlouvou o součinnosti se vymezí účel součinnosti, způsob
jejího provádění, práva a povinnosti zúčastněných sdružení
a prostředky, kterými k součinnosti přispívají. Pro svaz platí
obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových
organizací nebo svaz zaměstnavatelů, platí obdobně ustanovení §
9a.

(3) zrušen

(4) Smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz
zúčastněných sdružení, který je právnickou osobou. Pro svaz platí
obdobně ustanovení tohoto zákona.

(5) Ve smlouvě o součinnosti může být stanoveno, že smlouva
pozbude účinnosti dohodou zúčastněných sdružení, dosažením cíle,
pro který byla uzavřena, nebo jinou skutečností ve smlouvě
uvedenou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582