Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

Zánik sdružení

§ 12

(1) Sdružení zaniká
a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením,
b) pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

(2) Pokud stanovy sdružení neurčují způsob dobrovolného
rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením, rozhoduje o něm jeho
nejvyšší orgán. Tento orgán oznámí zánik sdružení do 15 dnů
příslušnému ministerstvu.

(3) Zjistí-li ministerstvo, že sdružení vyvíjí činnost,
a) která je vyhrazena politickým stranám a politickým hnutím anebo
organizacím sdružujícím občany k výdělečné činnosti nebo k
vykonávání náboženství nebo víry v církvích a náboženských
společnostech (§ 1 odst. 3);
b) která porušuje zásady uvedené v § 3 odst. 1 a 2;
c) která je v rozporu s § 4 nebo § 5;
neprodleně je na to upozorní a vyzve je, aby od takové činnosti
upustilo. Jestliže sdružení v této činnosti pokračuje,
ministerstvo je rozpustí. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat
opravný prostředek k Nejvyššímu soudu České republiky.

(4) Při přezkoumání rozhodnutí podle § 11 odst. 2 a § 12
odst. 3 postupuje soud podle ustanovení občanského soudního řádu o
přezkoumání rozhodnutí jiných orgánů 3). Opravný prostředek má
odkladný účinek; jsou-li pro to závažné důvody, může soud na dobu
do právní moci svého rozhodnutí činnost sdružení pozastavit. Po
tuto dobu smí sdružení vykonávat jen činnost nevyhnutelnou k
plnění svých povinností podle zákona. Soud rozhodnutí ministerstva
zruší, jestliže nebyly dány důvody k rozpuštění sdružení.

(5) Zjistí-li ministerstvo (§ 7 a 10), že způsobem uvedeným v
§ 12 odst. 3 jedná organizační jednotka sdružení, která je
oprávněna jednat svým jménem, postupuje obdobně způsobem tam
uvedeným. Ustanovení odstavce 4 platí obdobně.
------------------------------------------------------------------
3) § 244-250 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších změn a doplňků.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582