Zákon o sdružování občanů (zákon č. 83/1990 Sb.)

§ (1-22)

§ 11

(1) Změnu stanov oznámí sdružení písemně ministerstvu do 15
dnů od jejího schválení a připojí ve dvojím vyhotovení text změny.

(2) Jestliže změna stanov není v souladu s ustanoveními § 6
odst. 2 a 4, nebo jsou-li uvedené údaje neúplné nebo nepřesné,
anebo jsou-li důvody k odmítnutí registrace podle § 8 odst. 1,
ministerstvo na to sdružení bezodkladně upozorní. Sdružení je
povinno tyto závady odstranit do 60 dnů ode dne doručení tohoto
upozornění a ve lhůtě dalších 10 dnů o tom ministerstvo vyrozumět.
Neučiní-li tak, ministerstvo sdružení rozpustí; proti rozhodnutí
ministerstva je možné podat opravný prostředek u Nejvyššího soudu
České republiky.

(3) Není-li důvod k postupu podle odstavce 2, zašle
ministerstvo sdružení do 10 dnů od doručení tohoto oznámení podle
odstavce 1 jedno vyhotovení změny stanov, na němž vyznačí, že bere
změnu na vědomí.


právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582