Zákon o obecní policii

§ (1-29)

§ 29
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1992.
Burešová v.r.
Pithart v.r.

Poznámky pod čarou

1. § 27 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení).
2. § 14 odst. 1 písm. d) zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
3. § 2 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
4. § 3 zákona ČNR č. 367/1990 Sb.
5. Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
6. Zrušeno ke dni 1.1.2003 novelou č. 311/2002 Sb.
7. § 66c až 66e zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.
8. Zrušeno ke dni 1.1.2003 novelou č. 311/2002 Sb.
9. § 124 odst. 1 a 2 zákoníku práce.
10. § 42 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
11. § 76 odst. 2 trestního řádu.
12. § 89 odst. 5 trestního zákona.
13. Např. § 20 zákona ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.
14. § 15 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.
15. § 18 zákona ČNR č. 200/1990 Sb.
1. § 37 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).
2. Zrušeno ke dni 1.1.2003 novelou č. 311/2002 Sb.
3. Zrušeno ke dni 1.1.2003 novelou č. 311/2002 Sb.
4. § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
16. § 13 trestního zákona.
17. § 14 trestního zákona.
18. Zákon č.147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.
19. § 89 odst. 14 trestního zákona.
20. Např. zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1974 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 51/1964 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná a závěrečná ustanovení
1. K zákonu se váže novela č. 311/2002 Sb. a její přechodné ustanovení je ČL.II.
Ten, kdo je ke dni 1. ledna 2003 zaměstnancem obce zařazeným do obecní policie, je povinen do 6 měsíců od tohoto dne předložit zaměstnavateli doklady vyžadované podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění čl. I tohoto zákona, k prokázání bezúhonnosti a spolehlivosti.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582