Vyhláška o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

§ (1-6)


Vyhláška 205/1999 Sb.
Ministerstva financí ze dne 15. září 1999

kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Ministerstvo financí stanoví podle § 3 odst. 1, § 6 odst. 3, § 13 odst. 1 a § 14 odst. 3 zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědností z provozu vozidla):
§1
Náležitosti dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

1. Doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen "doklad o pojištění odpovědnosti") obsahuje tyto náležitosti:
1. číslo dokladu o pojištění odpovědnosti
2. jméno a příjmení nebo obchodní jméno držitele vozidla podle technického průkazu vozidla a jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla; jedná-li se o vozidlo, které nepodléhá evidenci silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu,1) pouze jméno, příjmení a místo trvalého nebo dlouhodobého pobytu vlastníka vozidla anebo obchodní jméno a sídlo vlastníka vozidla
3. rodné číslo nebo identifikační číslo osoby podle písmena b); v případě, že fyzické osobě nebylo přiděleno rodné číslo, uvede se datum jejího narození
4. obchodní jméno pojistitele a jeho sídlo
5. dobu platnosti pojištění
6. druh, tovární značku vozidla a jeho typ
7. mezinárodní identifikátor pro označování vozidla (Vehicle Identification Number); nebyl-li přidělen, číslo karoserie nebo podvozku vozidla
8. státní poznávací značku vozidla
9. číslo a sérii technického průkazu vozidla
10. datum vystavení dokladu o pojištění odpovědnosti, podpis osoby oprávněné jednat jménem pojistitele a razítko pojistitele
2. Vzor dokladu o pojištění a jeho rozměry jsou uvedeny v příloze č. 1.
3. U vozidla, kterému byla přidělena státní poznávací značka jako vozidlu zkušebnímu nebo státní poznávací značka trvale manipulační, se v dokladu o pojištění odpovědnosti neuvádějí údaje podle odstavce 1 písm. f), g) a i).
4. Údaje o držiteli vozidla a údaje podle odstavce 1 písm. f), g), h) a i) musí odpovídat údajům obsaženým v technickém průkazu vozidla. Ostatní údaje musí odpovídat údajům obsaženým v pojistné smlouvě. Doklad o pojištění odpovědnosti musí být vyplněn čitelně. V případě ručního vyplnění se zápis provádí perem nebo kuličkovým perem. .

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582