Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

§ (1-58)

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o ovzduší

§ 51

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., zákona č. 158/1994 Sb. a zákona č. 71/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Souhlasy podle odstavce 1 písm. a), f), g) a i) se nevydají podle tohoto zákona, pokud je jejich vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Ostatní ustanovení tohoto zákona tím nejsou dotčena.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

2. V § 18 odst. 4 se slova "§ 11 odst. 2" nahrazují slovy "§ 11 odst. 3".

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582