Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

§ (1-58)

HLAVA VI

POKUTY

§ 37

(1) Pokutu do výše 500 000 Kč inspekce uloží uživateli registrované látky, jestliže:

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 22,
b) nedoplní ve stanovené lhůtě chybějící údaje do integrovaného registru znečišťování, nebo
c) uvede při plnění ohlašovací povinnosti podle § 22 nepravdivé údaje.

(2) Pokutu do výše 1 000 000 Kč kraj uloží provozovateli zařízení nebo inspekce uloží provozovateli zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu, jestliže

a) nesplní ohlašovací povinnost podle § 16 odst. 1 písm. b) a d),
b) uvede nepravdivé údaje v žádosti podle § 4, které mohou mít vliv na rozhodnutí o integrovaném povolení, nebo
c) nepodá žádost o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem podle § 19 odst. 2 písm. b).

(3) Pokutu do výše 2 000 000 Kč uloží kraj, inspekce nebo krajský hygienik, jestliže provozovatel zařízení nesplnil povinnost podle § 16 odst. 1 písm. c), a to tím, že neumožnil inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, Ministerstva životního prostředí a zaměstnancům krajské hygienické stanice při kontrole podle tohoto zákona vstup na dotčené nemovitosti, odebírání vzorků a neposkytl jim součinnost. Pokutu uloží ten orgán státní správy, kterému nebyla prokazatelně poskytnuta spolupráce; v případě, že tato povinnost nebyla splněna vůči více orgánům státní správy, uloží pokutu inspekce.

(4) Pokutu do výše 4 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli zařízení, jestliže provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení nebo neplní podmínky integrovaného povolení.

(5) Pokutu do výše 7 000 000 Kč inspekce uloží provozovateli zařízení, jestliže

a) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení ohrozil nebo ohrožuje životní prostředí,
b) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení poškodil nebo poškozuje životní prostředí,
c) nesplní ve stanovené lhůtě opatření k nápravě nebo nezastaví provoz zařízení nebo jeho části podle § 19, nebo
d) neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí podle § 34 písm. b).

(6) Pokutu do výše 7 000 000 Kč krajský hygienik uloží provozovateli zařízení, jestliže:

a) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení ohrozil nebo ohrožuje zdraví člověka,
b) neplněním podmínek integrovaného povolení nebo provozováním zařízení bez platného integrovaného povolení poškodil nebo poškozuje zdraví člověka, nebo
c) neomezí nebo nezastaví provoz zařízení na základě rozhodnutí vydaného podle § 35 odst. 1 písm. c).

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582