Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

§ (1-58)

§ 36

(1) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole podle tohoto zákona jsou oprávněni

a) vstupovat v nezbytně nutném rozsahu na dotčené nemovitosti nebo do dotčených nemovitostí,
b) požadovat potřebné údaje, doklady a ústní, popřípadě písemná vysvětlení týkající se předmětu kontroly podle tohoto zákona,
c) nařídit či provést zkoušky a odebírání vzorků, měření emisí, průtoků a podobně,
d) pořizovat a evidovat dokumentaci.

(2) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik při kontrole podle tohoto zákona jsou povinni

a) prokázat se průkazem opravňujícím k výkonu kontroly,
b) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem kontroly; povinnost poskytnout informace o životním prostředí podle zvláštního právního předpisu není tímto dotčena,15)
c) dodržovat bezpečnostní a další předpisy upravující činnost provozovatele zařízení; toto ustanovení se nevztahuje na omezení práva vykonat kontrolu,
d) pořizovat protokol o provedených zkouškách a odběrech vzorků.

(3) Inspektoři inspekce, pověření zaměstnanci kraje, Ministerstva životního prostředí a krajský hygienik jsou při kontrole podle tohoto zákona povinni vzájemně se informovat o výsledcích kontroly a uložených opatřeních a jsou oprávněni vyžádat si předložení informace o výsledku kontroly též v elektronické podobě.

(4) Provozovatel zařízení je povinen umožnit inspektorům inspekce, pověřeným zaměstnancům kraje, Ministerstva životního prostředí a krajskému hygienikovi při provádění kontroly podle tohoto zákona vstup na dotčené nemovitosti, odebírání vzorků a je povinen poskytovat jim součinnost.

(5) Na výkon práv a povinností podle odstavců 1 až 3 se nevztahuje zvláštní právní předpis.21)

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582