Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění

§ (1-58)

§ 19

(1) Výsledky kontroly provedené podle § 18 úřad projedná do 15 dnů od ukončení kontroly s provozovatelem zařízení.

(2) Na podkladě závěrů z projednání kontroly je úřad oprávněn

a) uložit provozovateli zařízení provést v přiměřené lhůtě stanovené úřadem opatření k nápravě,
b) vyzvat provozovatele zařízení v přiměřené lhůtě stanovené úřadem k podání žádosti o změnu integrovaného povolení, přičemž může stanovit, které náležitosti obsahu žádosti (§ 4) se nevyžadují, nebo
c) vydat provozovateli zařízení rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části;

nepostupuje-li úřad podle písmen a) až c), potvrdí soulad provozu zařízení s integrovaným povolením.

(3) Zjistí-li úřad, že v provozu zařízení došlo k podstatné změně, vyzve provozovatele zařízení k podání žádosti o změnu integrovaného povolení podle odstavce 2 písm. b). Zjistí-li úřad, že v provozu zařízení došlo k podstatné změně v důsledku porušení podmínek integrovaného povolení, vyzve provozovatele zařízení k podání žádosti o změnu integrovaného povolení podle odstavce 2 písm. b) nebo vydá rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle odstavce 2 písm. c). Podstatnou změnou se rozumí každá změna, která může mít významný negativní vliv na životní prostředí nebo na zdraví člověka. Změna, která byla nebo má být předmětem posuzování vlivů záměru na životní prostředí podle zvláštního právního předpisu,14) se vždy považuje za podstatnou změnu.

(4) Úřad může též vydat rozhodnutí o zastavení provozu zařízení nebo jeho části, nepodá-li provozovatel zařízení ve lhůtě podle odstavce 2 písm. b) žádost o změnu integrovaného povolení.

(5) Při postupu podle odstavců 3 a 4 může úřad stanovit, že odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. Rozhodnutím o zastavení provozu zařízení nebo jeho části není dotčena vykonatelnost podmínek integrovaného povolení uvedených v § 13 odst. 4 písm. b).

(6) Při rozhodování podle odstavců 2 až 4 musí být přihlédnuto k požadavkům na ochranu veřejného zdraví stanoveným krajským hygienikem.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582