Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb.)

§ (1-118)

Autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském)

121/2000 Sb.ZÁKON

ze dne 7. dubna 2000o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)v platném znění

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍPRÁVO AUTORSKÉ A PRÁVA S NÍM SOUVISEJÍCÍ§ 1

Předmět úpravyTento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravujea) práva autora k jeho autorskému dílu,b) práva související s právem autorským:

1. práva výkonného umělce k jeho uměleckému výkonu,

2. právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu,

3. právo výrobce zvukově obrazového záznamu k jeho záznamu,

4. právo rozhlasového nebo televizního vysílatele k jeho vysílání,

5. právo zveřejnitele k dosud nezveřejněnému dílu, k němuž uplynula doba trvání majetkových práv,

6. právo nakladatele na odměnu v souvislosti se zhotovením rozmnoženiny jím vydaného díla pro osobní potřebu,c) právo pořizovatele k jím pořízené databázi,d) ochranu práv podle tohoto zákona,e) kolektivní správu práv autorských a práv souvisejících s právem autorským.HLAVA IPRÁVO AUTORSKÉDÍL 1

Předmět práva autorského

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582