Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

§ (1-69)

ČÁST DEVÁTÁ

§ 64

Změna zákona o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 168/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 1 odst. 1 se ve větě prvé za slovo "vykonává" vkládají slova "podle tohoto zákona".

2. V § 2 odst. 1 se písmeno e) zrušuje.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno e).

3. V § 2 se odstavec 2 zrušuje.

4. V § 3 písm. d) se slova "zkoušení žadatelů o řidičská oprávnění," zrušují.

5. V § 4 se písmeno c) zrušuje.

6. V § 5 odst. 1 se písmena f), g) a h) zrušují.

Dosavadní písmena i) až n) se označují jako písmena f) až k).

7. V § 5 odst. 1 písm. j) se slova "a autoškol" zrušují.

8. V § 9 odst. 4 se slova "způsob provádění výuky a výcviku, rozsah potřebných odborných znalostí, způsob provádění zkoušek z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel," zrušují.

9. § 12 se zrušuje.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582