Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 3

Zásady vedení evidence investičních nástrojů

§ 94

Druhy účtů

(1) Majetkový účet může být veden

a) pro osobu, která je vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen "účet vlastníka"), nebo

b) pro osobu, která není vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na tomto účtu (dále jen "účet zákazníků").

(2) Majetkový účet musí obsahovat údaje o osobě, pro kterou je veden, a u fyzické osoby též rodné číslo nebo datum narození. Na majetkovém účtu se evidují investiční nástroje, práva spojená s těmito investičními nástroji a údaje o osobě oprávněné tato práva vykonávat; u fyzické osoby oprávněné vykonávat práva spojená s investičními nástroji se eviduje též rodné číslo nebo datum narození.

(3) Vlastníkem investičních nástrojů evidovaných na účtu vlastníka je osoba, pro níž je účet vlastníka zřízen, pokud zákon nebo pravomocné rozhodnutí soudu neprokáží jinak.

(4) Na účtu zákazníků se evidují všechny investiční nástroje, které jejich vlastníci svěřili majiteli účtu.

(5) Centrální depozitář eviduje investiční nástroje na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků.

(6) Osoba, která vede evidenci navazující na evidenci cenných papírů vedenou centrálním depozitářem, vede tuto evidenci na účtech vlastníků.

(7) Osoba, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků nebo účtech zákazníků. Evidenci zaknihovaných podílových listů otevřeného podílového fondu je však možno vést pouze na účtech vlastníků.

(8) Osoba, která vede evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů, vede tuto evidenci na účtech vlastníků.

(9) Centrální depozitář vede vždy též evidenci emise zaknihovaných cenných papírů. Osoba, která vede evidenci investičních nástrojů, vede též evidenci emise investičních nástrojů, pokud ji o to emitent požádá. Právní vztah mezi emitentem a osobou, která vede evidenci investičních nástrojů, se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582