Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 83

Povolení k provozování vypořádacího systému

(1) Provozovatel vypořádacího systému je právnická osoba, která zajišťuje vypořádání obchodů s investičními nástroji mezi účastníky vypořádacího systému.

(2) K provozování vypořádacího systému je třeba povolení Komise.

(3) Komise udělí povolení k provozování vypořádacího systému pouze akciové společnosti,

a) která vydává pouze akcie na jméno,

b) která je účastníkem vypořádacího systému,

c) která má sídlo a skutečné sídlo na území České republiky,

d) která má věcné, organizační a personální předpoklady pro vypořádání obchodů s investičními nástroji, zejména

1. splacen základní kapitál,

2. její vedoucí osoby jsou odborně způsobilé a důvěryhodné,

e) která předloží návrh systému řízení rizik, který odpovídá rozsahu poskytovaných služeb,

f) která předloží návrh pravidel vypořádacího systému a vzorový návrh smlouvy s účastníkem vypořádacího systému,

g) pokud účastníky vypořádacího systému jsou pouze osoby uvedené v § 82 odst. 4 a 5.

(4) Žádost o povolení k provozování vypořádacího systému musí obsahovat údaje a k ní připojené doklady musejí prokazovat skutečnosti uvedené v odstavci 3. Náležitosti žádosti a její přílohy stanoví prováděcí právní předpis.

(5) V povolení k provozování vypořádacího systému Komise

a) uvede investiční nástroje, u kterých může provozovatel vypořádacího systému vypořádávat pohledávky a závazky z obchodů,

b) schválí pravidla vypořádacího systému,

c) případně stanoví podmínky, které musí provozovatel vypořádacího systému splnit před zahájením činnosti, popřípadě dodržovat při výkonu své činnosti.

(6) Povolení k provozování vypořádacího systému se uděluje na dobu neurčitou.

(7) Každá změna pravidel vypořádacího systému musí být předem schválena Komisí.

(8) Komise odešle prvoinstanční rozhodnutí o schválení změny pravidel vypořádacího systému do 30 pracovních dnů ode dne doručení nebo doplnění žádosti. Neodešle-li Komise rozhodnutí v této lhůtě, považuje se změna za schválenou a má se za to, že rozhodnutí nabylo právních účinků.

(9) Pravidla vypořádacího systému stanoví zejména

a) podmínky účasti ve vypořádacím systému,

b) práva a povinnosti účastníků vypořádacího systému,

c) podmínky vypořádání pohledávek a závazků z obchodů s investičními nástroji,

d) způsob a podmínky zajištění závazků z obchodů s investičními nástroji,

e) náležitosti příkazů k vypořádání a podmínky a způsob jejich zadávání do vypořádacího systému,

f) provozní dobu, v níž vypořádací systém přijímá příkazy k vypořádání,

g) okamžik, ke kterému se příkaz k vypořádání považuje za přijatý vypořádacím systémem,

h) časový harmonogram provádění vypořádání včetně harmonogramu jednotlivých fází vypořádání,

i) postup při změně pravidel vypořádacího systému,

j) způsob zabezpečení neodvolatelnosti příkazu k vypořádání vloženého do vypořádacího systému,

k) systém řízení rizik.

(10) Pravidla vypořádacího systému musí být uveřejněna v aktuálním znění způsobem umožňujícím dálkový přístup a musí být k nahlédnutí veřejnosti v sídle provozovatele vypořádacího systému v jeho provozních hodinách.

(11) Provozovatel vypořádacího systému a účastníci vypořádacího systému dodržují pravidla vypořádacího systému.

(12) Peněžní prostředky nebo investiční nástroje, které byly provozovateli vypořádacího systému svěřeny do správy nebo jako zajištění závazku plynoucího z vypořádávaného obchodu s investičními nástroji, nejsou součástí majetku provozovatele vypořádacího systému. Provozovatel vypořádacího systému účtuje o svěřeném majetku odděleně od svého majetku.

(13) Provozovatel vypořádacího systému poskytuje své služby s odbornou péčí.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582