Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

Díl 2

Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry

§ 6

(1) Komise udělí povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry pouze akciové společnosti,

a) která vydává pouze zaknihované akcie nebo listinné akcie na jméno, tím není dotčeno ustanovení zvláštního právního předpisu o podobě prioritních akcií vydávaných bankou,

b) která má sídlo i skutečné sídlo na území České republiky,

c) která má průhledný a nezávadný původ základního kapitálu,

d) která předloží plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury obchodníka s cennými papíry,

e) která má věcné, personální a organizační předpoklady pro výkon činnosti obchodníka s cennými papíry, zejména

1. splacen základní kapitál,

2. její vedoucí osoby splňují podmínky schvalování osob podle § 10,

f) která předloží návrh pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a návrh pravidel jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky, která splňují požadavky tohoto zákona,

g) na které mají kvalifikovanou účast osoby vhodné z hlediska zdravého a obezřetného vedení obchodníka s cennými papíry,

h) jejíž úzké propojení s jinou osobou nebrání účinnému výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry; při úzkém propojení s osobou, která má sídlo nebo skutečné sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie, nesmějí právní řád takového státu a způsob jeho uplatňování včetně vymahatelnosti práva bránit účinnému výkonu dozoru nad obchodníkem s cennými papíry.

(2) V povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry Komise uvede, které hlavní a doplňkové investiční služby je obchodník s cennými papíry oprávněn poskytovat a ve vztahu ke kterým investičním nástrojům. Povolení musí obsahovat alespoň jednu hlavní investiční službu.

(3) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a nemá poskytování investičních služeb omezené podle odstavce 4 nebo má povolenou investiční službu podle § 4 odst. 3 písm. b), musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 730 000 eur.

(4) Vlastní kapitál obchodníka s cennými papíry, který není bankou a je oprávněn poskytovat investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a), b) a d) a v souvislosti s jejich poskytováním přijímat peněžní prostředky nebo investiční nástroje zákazníků, musí v korunách českých činit alespoň částku odpovídající 125 000 eur.

(5) Předmětem podnikání obchodníka s cennými papíry, který není bankou, mohou být pouze činnosti uvedené v povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry.

(6) Povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry se uděluje na dobu neurčitou.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582