Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 54

(1) Pro účely veřejné nabídky cenného papíru nebo pro účely žádosti o přijetí cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu Komise uzná prospekt, od jehož schválení neuplynuly 3 měsíce a který byl schválen dozorovým úřadem

a) domovského státu emitenta, nebo

b) jiného členského státu Evropské unie, ve kterém emitent nebo osoba s povolením k poskytování investičních služeb požádala o schválení prospektu, nemá-li emitent sídlo v členském státě Evropské unie.

(2) Přílohu žádosti o uznání prospektu tvoří

a) schválený prospekt a jeho překlad do českého jazyka; překlad do českého jazyka nemusí být přiložen v odůvodněných případech, pokud s tím Komise souhlasí,

b) potvrzení dozorového úřadu jiného členského státu Evropské unie o schválení prospektu.

(3) Jestliže předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry přijaté k obchodování na oficiálním trhu burzy v jiném členském státě Evropské unie a od jejich přijetí k obchodování v době podání žádosti neuplynulo 6 měsíců, může Komise po vyžádání stanoviska orgánu, který o přijetí rozhodl, zprostit emitenta povinnosti předložit nový prospekt, pokud byl prospekt aktualizován a přeložen do českého jazyka.

(4) Komise může požadovat doplnění prospektu o údaje nezbytné pro investory v České republice, zejména

a) údaje o osobách, jejichž prostřednictvím jsou nabízeny cenné papíry a vypláceny výnosy z těchto cenných papírů,

b) údaje o způsobu uveřejňování informací pro investory,

c) údaje o zdaňování příjmu z převodu cenného papírů, údaje o zdaňování výnosu z cenného papíru a údaje o darovací dani z cenných papírů.

(5) Jestliže dozorový úřad jiného členského státu Evropské unie povolil zúžení prospektu, uzná Komise prospekt pouze v případě, že jeho zúžení není v rozporu s tímto zákonem.

(6) Jestliže předmětem žádosti o přijetí k obchodování na oficiálním trhu jsou cenné papíry, se kterými je spojeno právo na získání akcií emitenta se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a tyto akcie jsou přijaty k obchodování na oficiálním trhu burzy ve státě, ve kterém má emitent sídlo, Komise si před schválením prospektu vyžádá stanovisko orgánu, který rozhodl o přijetí akcií k obchodování.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582