Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

§ (1-206)

§ 52

(1) Prospekt se uveřejňuje podle § 34 odst. 4 a v sídle organizátora regulovaného trhu po schválení Komisí.

(2) Pokud je splnění závazku vyplývajícího z cenného papíru, pro který je prospekt vypracován, zajištěno třetí osobou, smlouva o zajištění musí být přístupná veřejnosti a prospekt musí obsahovat informaci o tom, kde je smlouva o zajištění přístupná veřejnosti.

(3) Dojde-li před přijetím cenného papíru k obchodování na oficiálním trhu k podstatné změně v některé skutečnosti uvedené v prospektu, nebo obsahuje-li prospekt významně nepřesný údaj, musí být Komisi předložen ke schválení a uveřejněn podle § 34 odst. 4 dodatek prospektu. Za podstatnou změnu prospektu se považuje taková změna, která může ovlivnit přesné a správné posouzení cenného papíru nebo jeho emitenta.

(4) Prospekt musí být uveřejněn do 6 měsíců od schválení Komisí, jinak právní účinky rozhodnutí o schválení prospektu zanikají.

(5) Každé oznámení o uveřejnění prospektu nebo oznámení o přijetí cenných papírů k obchodování na oficiálním trhu, které obsahuje podstatné údaje o tomto cenném papíru, musejí obsahovat též údaj o tom, kde je uveřejněn prospekt, a musejí být před svým uveřejněním zaslány Komisi. Oznámení nesmí obsahovat údaj, který je v rozporu s obsahem prospektu nebo který je klamavý.

právní služby

Občanské sdružení Ley.cz(IČO: 02170582) vám nabízí právní pomoc v následujících oblastech

- rozvod (výživné, vypořádání SJM atd.)

- exekuce (odpor proti platebnímu příkazu atd.)

- trestní řízení (odpor proti trestnímu příkazu, odvolání atd.)

- a další...

s popisem vašeho případu, pokud možno včetně příslušných dokumentů, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@ley.cz
Vzory smluvPodmínky používání Stats PageRank Checking Icon čluny BARK , o.s. Martišor , občanské sdružení Martišor
copyleft 2005-2016 Ley.cz o.s. IČO: 02170582